Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
22.07.2018

7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında

ÜNİVERSİTELERDEN İLİŞİĞİ KESİLENLERİN YENİDEN ÖĞRENİME DEVAMLARINI SAĞLAYAN 7143 SAYILI KANUNUN 15’NCİ MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

           18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar” aşağıda belirtilmiştir.

A.   BAŞVURU KOŞULLARI

1. Terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere;

  1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
  2. Önlisans, Lisans Tamamlama, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
  3. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler,

Kanun'dan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.

2. 18.05.2018 tarihinden itibaren ilişiği kesilen öğrenciler bu kanun hükümlerinden faydalanamaz.

3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olup, öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içinde şahsen başvuru yapabilir.

B.   BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız)

2. Lise Diploması Aslı  

3. Kimlik Fotokopisi,

4. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

5. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

6. Askerlik Durum Belgesi

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Kimlik Fotokopisi,

3. Lise Diploması Aslı

4. ÖSYM yerleştirme belgesi,

5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf.

7. Askerlik Durum Belgesi

C.   BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU YERİ
 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenci adaylarının başvurularını,
Kanunun yayınlandığı,
18.05.2018 tarihinde başlayıp 18.09.2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.
 Müracaatlar şahsen veya posta-kargo ile yüksekokulumuza yapılacaktır.  
Not: Evraklarda eksiklik olması ve Posta-kargo ile başvurularda postada gecikme olması halinde müracaatlar geçersiz olacaktır.