4/B Sözleşmeli Personel Alım İptal İlanı - 3

01.03.2023

Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak hazırlanan ilan 27 Şubat 2023 tarihli ve 32117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aynı gün başvurular alınmaya başlanmıştır. Başvuruların son tarihi 13 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4 Sayılı Cetvel A – Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde Büro Personeli için “Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,” Diğer Sağlık Personeli için “657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak” niteliği yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 26 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesinde “Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 6792 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın 1. maddesinde, “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamına giren sözleşmeli personelden; aynı unvanlı memur kadrolarına atanacaklara ilişkin kadro unvanları ekli (1) sayılı listede, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanları ise (a) bendi kapsamındakiler için ekli (2) sayılı listede ve (ç) bendi kapsamındakiler için ekli (3) sayılı listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.” denilmektedir.

Bu doğrultuda, Büro Personeli pozisyonunda görev yapan sözleşmeli personelin Memur (GİH), Diğer Sağlık Personeli pozisyonunda görev yapan sözleşmeli personelin Sağlık Memuru (SH) kadrosuna atanacağı belirlenmiştir.

27 Şubat 2023 tarihli ve 32117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanda Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyon Teknikeri) pozisyonu için 6225 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapışan meslek tanımında perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapma şartı getirilmiştir.

Bu nedenle son yapılan düzenlemeler çerçevesinde ileride kadroya atanırken herhangi bir özlük, hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için 1 Mart 2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazetede unvanı, ilan kodu, öğrenim durumu, KPSS puan türü, adedi belirtilen Büro Memuru (Kütüphaneci) ve Diğer Sağlık Personeli (Ön Lisans ve Lisans mezunu) pozisyonlarının iptali Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. Bahse konu iptal edilen pozisyonlarda aktarım yapıldıktan sonra yeniden ilana çıkılarak personel alımı yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.