Eswl ve Taş Hastalıkları UAM

Yönetmelik

 

19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ESWL VE TAŞ HASTALIKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eswl ve Taş Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Taş hastalıkları olan Ürolitiazis, Hepatolitiazis, Koledokolitiazis ile ilgili bilimsel toplumsal ve teknik sorunları çözmek için inceleme ve araştırmalarda bulunmak.

b) (a) bendinde belirtilen taş hastalıklarının etyolojik tespitini ve yeni tedavi yöntemlerini tespit için ilgili Türk bilim ve araştırma kurumları ile yabancı veya uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak.

c) Kongre, konferans, seminerler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Bu konularla ilgili eksperimentel, kimyasal ve benzeri her türlü laboratuarı kurmak ve çalışmaları yürütmek.

d) Taş hastalıkları ile ilgili konularda kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle veya yazı ile halka yaymak.

e) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak her seviyedeki öğrenci ve öğretim elemanının eğitimine yardımcı olmak.

f) Üniversitenin Üroloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile Gastroenteroloji ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalları araştırma görevlilerinin taş hastalıkları ile ilgili teorik, pratik ve uygulamalı eğitimini yaptırmak ve uygun sayıdaki araştırma görevlilerine en az altı aylık sürelerle Merkezde eğitim vermek.

g) Taş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılacak en gelişmiş alet ve edevatları temin etmek, gerektiğinde müstakil yataklı tedavi ünitesi kurmak.

ğ) Merkezde yürütülen faaliyetleri başka üniversite ve kurumlara açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamına giren Üniversitenin birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları kapsamına giren Üniversitenin birimlerinde görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

(4) Müdür, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri belirler. Merkez faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli personel sayısını Rektöre bildirir. Çalışma programını belirler.

(5) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

(6) Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu,  Müdür ve müdür yardımcıları ve Müdürce Üniversite öğretim üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları kurulmasına karar vermek ve bunların görevlerini düzenlemek.

c) Merkez personelinin uygulama, araştırma ve yayın konularındaki çalışmalarını değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Üniversitenin Üroloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile Gastroenteroloji ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalları araştırma görevlilerinin en az altışar aylık çalışma programlarını hazırlamak.

d) Danışma Kurulunca tespit edilen esasların uygulanmasını sağlamak.

e) 2547 sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevlerini yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin Üroloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile Gastroenteroloji ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim üyesinden ve Merkezde çalışan araştırma görevlilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır, Merkezin faaliyet alanları konusunda önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.