Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Hakkında

Hakkında

     Güzel Sanatlar Fakültesi 25.08.2011 tarihinde  Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Resim, Seramik, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Sinema-TV, Fotoğraf, Müzik, Moda ve Tekstil Tasarım olmak üzere toplam dokuz (9) bölümle kurulmuştur.
    05 Şubat 2021 tarih ve 3519 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ekinde tanımlanan,  06 Şubat 2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  karar gereği Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ismi "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi" olarak değişmiştir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yer alan Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım Bölümleri;  Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Yeni süreçte Fakültemiz biri pasif (Endüstriyel Tasarım), sekizi öğrenci alan aktif bölümler olarak 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi adıyla akademik platformda yerini almıştır.

     Fakültemizin farklı özellikler gösteren Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Resim, Seramik ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri ile amaçlanan;  mikro ölçekten makro ölçeğe kadar bilgi ve beceri ile donatılmış, yaratıcı, özgün, yetkin ve başarılı sanatçı, meslek adamı ve tasarımcılar yetiştirmek,  toplumun sanatsal düzeyini evrensel boyutlara ulaştırmaya katkıda bulunmak, aynı zamanda kültürel, sanatsal, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, özgür ve eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı ve tasarımcıları topluma kazandırmak, endüstriyel sektörlerin sanat ve tasarım alanlarında üst düzey kadroları oluşturarak tüm bu alanlarda özellikle ülkemizin gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermektir.

     Fakültemiz, tasarım ve sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki mimari, bilimsel, sanatsal, kültürel, teknolojik ve medya alanındaki gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen etik değerlere sahip faziletli öğrenciler ve kendi öz kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, tasarımcı ve sanatçı kimliğini özümseyen, geçmişten gelen birikimle bugünkü imkânlarını birleştirebilen, çalışkan, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli bilim ve meslek insanları, mimar, tasarımcı, planlamacı, medya profesyonelleri ve sanatçılar yetiştirme gayesiyle varlığını sürdürmektedir.
Ulusal ve uluslararası ölçekte dinamik, tercih edilen programların olması, uygulamanın da için de yer aldığı bir eğitim modelinin benimsenmesi, sanatsal ve teknik yönden iyi yetişmiş meslek insanlarının yetiştirilmesi adına önemlidir. Bu anlayışla akademik personelin uygulama alanı ile iç içe olması, kurumlar arası iletişim ve işbirliği ile nitelikli eserlerin kazandırılması, kalite hedeflerindendir.
Misyon
     Fakültemizin misyonu; mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında çağdaş, özgür ve profesyonel bilgi birikimine dayalı bir eğitim-öğretim anlayışı içinde, kültürel ve doğal mirasa, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, topluma ve bilime saygılı, teknik anlamda donanımlı, disiplinler arası ekip çalışmalarına yatkın, güncel teknolojiye hâkim, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünceye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, tasarım, sanat, kültür, estetik ve çevre bilinci gelişmiş, bağımsız tasarımcı, sanatçı ve medya profesyonelleri bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
     Fakültemizin vizyonu; eğitimde özgür düşünceyi ve eleştirel yaklaşımı benimsemiş evrensel değerlere bağlı meslek insanları yetiştiren, bölgesel anlamda öncü, mimari, planlama, tasarım ve sanat alanında gelişmeleri yakından takip eden, gerçekleştirdiği araştırmalar ve etkinlikler ile sanat, tasarım ve medya alanlarındaki gelişmelere katkıda bulunan ve yönlendirebilen, yenilikçi, çağdaş ve yaratıcı yaklaşımlarla eğitim yöntem ve olanaklarını güncelleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın fakültelerden biri olmak ve gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası akademik ve sanatsal faaliyetlerle Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin etki alanını genişletmektir.