Hukuk Müşavirliği

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği
  
ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
 
            GENEL BİLGİLER
            1-İletişim Bilgileri
 
Hukuk Müşaviri                     :Av. Naciye Esra İLGENLİ
Adres                                    :Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No:11/1 (A Blok) No: 11 (B Blok)
Posta Kodu                           : 42090                                                                                            Meram / KONYA
Telefon                                  : 0 (332) 221 06 86-221 06 87-221 06 88-221 06 89
Faks                                      : 0 (332) 236 21 41
E-posta                                 : [email protected]
               
           2-Tarihsel Gelişimi
        Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur.  Üniversitemiz bünyesinde Hukuk Müşavirliğimiz Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek amaçlarıyla hizmet vermektedir. 
 
           3-Misyon, Vizyon ve Hedefler
           a)Misyonumuz
       Üniversitemiz hukuk hizmetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, hızlı, etkin ve objektif bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ihtilafları üniversite menfaatleri doğrultusunda düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.
 
            b)Vizyonumuz
       Yükseköğretim Teşkilatı ve Üniversitemizin bağlı olduğu mevzuat ve kurum bilgi sistemini takip ederek, gelişen teknolojiyi de kullanmak suretiyle, hukuk hizmetlerini hızlı ve güvenilir şekilde yerine getirmek, Yükseköğretim Teşkilatı ve üniversiteler arasında, kurumsal olarak saygın ve örnek bir kurumsal yapıyı kurmak amaçlanmaktadır.
 
            c) Hedefler
  • Misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için gereken kısa, orta ve uzun vadeli konum ve önlemlerin her biri alınarak ve kurumumuzun hedefleri bağlamında riskleri kavrayarak gerekli mekanizmaları oluşturup, iç kontrol faaliyetlerini de uygulamaya koyarak birim içi kaliteyi sağlamak.
  • Gelişen ve değişen şartlara kısa sürede uyumun sağlanarak, hizmette kalite ve verimliliği en üst düzeyde tutabilmek amacıyla birim içi eğitim bilgilendirme programları düzenlemek.
  • Personelin çalışma ortamı ile ilgili beklentilerin karşılanması sorunların giderilmesi performans ve motivasyonunu arttırmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Müşavirliğimiz farklı birimlere sunulan ve gizlilik kaydı taşıyan hukuku danışmanlık hizmetlerinin benzer konulardaki tereddütlerini gidererek uyuşmazlık konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek.
  • Müşavirliğimiz hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik makine, teçhizat ve eksikliklerini tamamlamak ve sürekli kullanımda tutmak.
  • Hukuk Müşavirliğinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması derdest ve gelecekte açılacak  dava ve icra takiplerinde Üniversitenin menfaatlerinin maksimum düzeyde sunulmasıdır.
             BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER
             1- Fiziksel Yapı
             Hukuk Müşavirliği, Rektörlük binası olarak kullanılan ve idari birimlerin de yer aldığı binada yer almaktadır. Müşavirlik, toplam üç çalışma odası ile bir arşiv odasında hizmet verilmektedir. Çalışma odaları, hizmetlerimizin etkin ve verimli olarak yürütülmesi açısından yeterlidir.
 
             2- Örgüt Yapısı
             Hukuk Müşavirliğinde, halen 1 Hukuk Müşaviri Vekili, 3 avukat, 1 Bilgisayar İşletmeni, ve 1 Memur görev yapmaktadır. Müşavirliğimizde Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak Av.Salih ORUÇ, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve mutemet olarak Yılmaz GÜRBÜZ, gerçekleştirme görevlisi olarak Av. Salih ORUÇ ve harcama yetkilisi olarak Av. N. Esra İLGENLİ görev yapmaktadır.
 
             3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
             Yazılımlar Hukuk Müşavirliğinde 1 adet mevzuat ve içtihat programı ile 1 adet asistan programı kullanılmaktadır.
 
             4-Kaynakların Yönetimi
            Üniversitemizin mali kaynakları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mali mevzuat hükümleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
             5-Bilgi Yönetim Sistemi
             Kurum içi ve dışı yazışmalar Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) üzerinden yürütülmektedir.
 
            6-Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
       Müşavirliğimizce yapılan iş ve işlemler şeffaflık ile hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Müşavirliğimiz iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır. Denetimlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmektedir.
 
            SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
           Birimimiz İç Denetim ve Dış denetimler periyodik olarak izlenmekte ve ilgili raporlar tutulmaktadır. Denetim Raporları ile ortaya konulan eksiklikler ivedilikle tamamlanmaya çalışılmakta ve Müşavirliğimizin tüm personeli, yukarıda arz edilen hedeflere ulaşabilmek için özveri ile çalışmaktadır.
 
                                                                                                                                                                 Av. N. Esra İLGENLİ
                                                                                                                                                                    Hukuk Müşaviri V.