Hukuk Müşavirliği

AVUKAT GÖREV TANIMI

GÖREV /İŞ TANIMI
KADRO VEYA POZİSYONUN
BİRİMİ/ALT BİRİMİ Hukuk Müşavirliği
STATÜSÜ (  X  )  Memur        (  ...  ) Sözleşmeli Personel
UNVANI Avukat
GÖREVİ Avukat
SINIFI Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
KODU  
ÜST YÖNETİCİSİ Hukuk Müşaviri
BAĞLI BULUNDUĞU
YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ
Hukuk Müşaviri-Genel Sekreter-Rektör
ASTLARI Hukuk Müşavirliği Personeli
A-GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI      
 • Hukuk Müşavirinin talimatları doğrultusunda Üniversitemizin taraf olduğu adli-idari her türlü davaların Rektörlük adına takibinin sağlanması ile yasalara uygun olarak davaya ait her türlü yazışmaların yapılması, Üniversitemizin taraf olduğu adli-idari her türlü davaların gerekli görülen duruşmalarına katılımının sağlanması ile Üniversitenin hukuksal işlemlerinin sevkini sağlamak.
 
 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 • Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,
 • Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak,
 • Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
 • Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,
 • Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak,
 • Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek,
 • Üniversite personeli hakkında düzenlenen ve Rektörlükçe ve Genel sekreterlikçe havale olunan soruşturma dosya ve raporları incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak.
 • Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek.
 • Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşavirine teslim ederler.
 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Hukuk Müşavirine karşı sorumlu olmak ve Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde onlar tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
 
3-ÇALIŞMA KOŞULLARI
 1. Çalışma Ortamı
Açık ve kapalı alan
 1. İş Riski
Var (Mali, Hukuksal, Vicdani)
4-GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA
(  …  ) Fiziksel Çaba              (  …  ) Zihinsel Çaba              (   X   ) Her İkisi de
B-ATANACAKLARDA ARANAN NİTELİKLER
1-ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak;
2-MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER
 • Avukatlık Ruhsatı
3-YABANCI DİL VE DÜZEYİ
 • Yabancı Dil gerekmiyor
4-HİZMET SÜRESİ
 • Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
 
5-ÖZEL NİTELİKLER
 • Dürüst ve güvenilir olmak.
 • Hukuki iş ve işlemler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Ofis gereçlerini ve sistemlerini iyi kullanabilmek.
 • İş ve işlemlerde dikkatli, çabuk, özenli ve düzenli olmak.
 • İletişim becerisine sahip olmak.
 • Araştırıcı olmak.
 • Değişim ve gelişime açık olmak.
 
Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
 
Adı ve Soyadı  : …………….
 
 
Tarih                                                                                           İmza
.…/.…/….
 
 
ONAYLAYAN
                                                               (Genel Sekreter)        
 
 
 
Tarih                                                                                           İmza
.…/.…/….