İstatistik ve Veri Analizi

İstatistik Analizleri


Parametrik Yöntemler (Parametric Methods)
 • Tanıtıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
 • Frekans Analizi (Frequencies Tables)
 • Normal Dağılım Kontrol Testleri (Normality Tests)
 • Grup/Alt Grup Varyans Homojenlik Testleri (Tests for Homogeneity of Variance)
 • Tek örnek/İki örnek Z-testi (Z-Test)
 • Oran Testi (Proportion Test)
 • Tek örnek t-testi (t-Test)
 • Bağımsız İki Örnek t-Testi (Student t-Test)
 • Welch Testi (Welch Test)
 • Bağımlı İki Örnek t-Testi (Paired t-Test)
 • Tek-Yönlü Varyans Analizi (One-way ANOVA)
 • Faktöriyel Varyans Analizi (Two-Way ANOVA ,Three-way ANOVA, etc.)
 • Çoklu Karşlaştırma Testleri (Multiple Comparison Tests/Post Hoc Tests) 
 • Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi (Repeated Measures ANOVA)
 • Kovaryans Analizi (ANCOVA)
 • Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)
 • Regresyon Analizi (Regression Analysis)
 • Path Analizi (Path Analysis)
 • Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Intralass Correlaion)
 • Bland-Altman Testi (Bland-Altman Test)
 • Güç (Testin Gücü) Analizi (Power Analysis)
 • Örnek Genişliği Tahmini (Sample Size Calculator)
 
 Parametrik Olmayan Yöntemler (Non-Parametric Methods)
 • İşaret Testi (Sign Test)
 • Mann-Whitney U testi (Mann-Whitney U test)
 • Wilcoxon Sıralı İşaret Testi (Wilcoxon Signed Rank Test)
 • Kruskal-Wallis Testi (Kruskal-Wallis Test)
 • Non-Parametrik Çoklu Karşlaştırma Testleri (Non-Parametric Multiple Comparison Tests) 
 • Mood Medyan Testi (Mood's Meian Test)
 • Friedman Testi (Friedman Test)
 • Cochran Q Testi (Cochran's Q Test)
 • McNemar Testi (McNemar Test)
 • Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Cronbach's Alpha/Cohen's Kappa)
 • Non-Parametrik İlişki Katsayıları (Spearman, Kendall Tau, Cramer's V Test)
 • Ki-kare Analizi (Chi-Square Analysis)
Çok Değişkenli Yöntemler (Multivariate Methods)
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
 • Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)
 • Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multiple Resgression Analysis)
 • Lojistik Regresyon Analizi (Logistic Regression Analysis)
 • Probit Analizi (Probit Analysis)
 • Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis)
 • Faktör Analizi (Factor analysis)
 • Diskriminant Analizi  (Discriminant Analysis)
 • Kümeleme Analizi (Cluster analysis)
 • Uyum Analizi (Correspondence Analysis)
 • Yaşam Sürdürme Analizi (Survival Analysis)
 • Cox Regresyon Analizi (Cox Regression Analysis)
 • Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling, MDS)
 • ROC Eğrisi Analizi