İstatistik ve Veri Analizi

İletişim

Adres : Yaka Mah. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA

Tel : 0 332 221 05 00 ( Dahili 430 )

E-Posta : [email protected]