Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

1 ) Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), her dersten alınan harf notunun katsayısının o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen toplamın bu derslerin  kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.
2 ) AKTS Kredi Sistemi Nedir?
Öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.
3 ) Askerlik, tutukluluk, hastalık vs. nedeniyle mazeretli olanların ilk kayıtları nasıl yapılır?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde gerekli belgeler ile birlikte noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri tarafında kayıt işlemleri tamamlanabilir.
4 ) Askerlik İşlemlerimi nasıl yapabilirim.
Bağlı olduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci işleri elektronik ortamda öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yapmaktadır.
5 ) ALES sonucu ve Yabancı dil sınav sonucu kaç yıl geçerlidir?
ALES ve yabancı dil sınav sonucu 5 yıl  geçerlidir.
6 ) Azami öğrenim süresi ne kadardır?Ön lisans/Lisans programlarında azami öğrenim süresi sonunda hangi durumda kaydım silinir?
 Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav uygulamaları ile ilgili esaslara Senato karar verir.
7 ) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarından Özel Öğrenci olarak ders alabilir miyim?
Bir yüksek lisans, doktora programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilir. Özel öğrenciliğe kabul; öğrencinin Enstitü Müdürlüğüne başvurusu, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
8 ) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarından Özel Öğrenci olarak aldığım dersleri saydırabilir miyim?
Özel öğrenci iken alınan derslerin hangilerinin ders yükünden sayılacağı ve intibaklarının yapılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
9 ) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarına yatay geçiş yapabilir miyim ?
Üniversitenin lisansüstü programlarında yer alan bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve her bir dönem için en az 3 ders almış, aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş öğrenci, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
10 ) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans/lisans programlarında kayıtlı öğrenciyim, NEÜ programlarından Özel Öğrenci olarak ders alabilir miyim?
NEÜ Özel Öğrenci Yönergesi’nde belirtilen koşulları sağlamanız halinde diğer Yükseköğretim Kurumlarından ders alabilirsiniz. Gerekli koşullar için Üniversitemiz Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.
11 ) Bilimsel hazırlık programı kimlere ve nasıl uygulanır?
Lisans derecesini Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından veya kesin kaydını yaptırdığı programdan farklı alanda almış olan öğrenciler için eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
12 ) Bilimsel hazırlık programının süresi ne kadardır?
Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyılıdır. Süre herhangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
13 ) Bilim Sınavına kimler girebilir ne zaman yapılır?
Ünivesitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Enstitülerine başvuru yapan adayların ALES puanının %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı (100 üzerinden) dikkate alınarak, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve ilanda belirtilen kontenjanın Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katı kadar aday bilim sınavına girmeye hak kazanır. Sıralamada eşitlik olması halinde; tezli yüksek lisans programında lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir, doktora programında ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvurularda enstitü tarafından belirlenen sayıda aday bilim sınavına alınır. Özel durumlarda ilanda belirtilen kontenjanın Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen katı kadar aday bilim sınavına girmeye hak kazanır.
Bilim sınavı Enstitü internet sayfasında ilan edilen tarih, saat ve yerde gerçekleştirilir. Sınava girmek için gerekli olan belgeleri yanında bulundurmayan aday sınava alınmaz. Sınava zamanında girmeyen aday için mazeret sınavı yapılmaz.
14 ) Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?
Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin sonraki eğitim-öğretim yılında öğrencilik hakları devam eder.
15 ) Bir yarıyılda en fazla kaç kredi ders alabilirim?
Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, yarıyılda alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamazlar.  
16 ) Çift anadal ile yan dal eğitim almanın şartları nelerdir?
Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' de bulunması gerekir. Ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Daha detaylı bilgi için Çift Anadal Yönergesi’ni incelemeniz gerekmektedir.
17 ) Danışman kimdir? Ne iş yapar?
Danışman, öğrencilerin eğitim-öğretimlerini planlayabilmelerine, meslekleri ile ilgili hedefler belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlar. Sosyal ve kültürel konularda yol gösterir. Akademik danışmanlık zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yönelik olarak yürütülür. Akademik danışmanlık sürecinde öğrencinin akademik gelişimine göre gerekli yönlendirmeler yapılır ve ders seçimlerine yardımcı olunur.
18 ) Derslere devam zorunluluğu var mı?
Öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına giremez.
19 ) Ders saydırma işlemi nedir, nasıl yapılır?
Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar. Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrenci işleri / danışman öğrencinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.
20 ) Ders saydırma işlemi yapmazsam ne olur?
Saydırma işlemi yapılmadan tekrar alınan seçimlik derslerin geçmişteki başarısız notları AGNO ya katılır ve ortalamanızın düşmesine sebep olur. Bu nedenle seçimlik dersler mutlaka saydırma işlemi yapılarak alınmalıdır.
21 ) Diplomamı kaybettim, tekrar alabilir miyim?
Dilekçe ile ilgili birime başvuru yaparak ikinci kez diploma düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Dilekçe formatı ve gerekli belgeler için tıklayınız.
22 ) Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?
Diplomanın şahsen alınamaması durumunda noter vekâletnamesini haiz vekiliniz ya da kanunî temsilciniz diplomanızı teslim alabilir.
23 ) Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement) ne demektir?
Mezun olan her öğrenciye, Diploması ile birlikte İngilizce dilinde bir adet Diploma Eki belgesi verilir. Diploma Eki, Türk Yükseköğretim Sistemi ve bu sistemde öğrenim görülen programın yerini, amacını, üniversitenin notlandırma sistemini, öğrencilerin öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi ve bunlardan aldıkları başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını vb. bilgileri içerir.
24 ) Doktora öğrencisiyim dersleri tamamladım ve gerekli seminerleri verdim Doktora yeterlik sınavına ne zaman girebilirim.
Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, Ekim-Kasım ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. 
25 ) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamladım tez izleme komitesi ne zaman kurulur?
Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
26 ) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamladım tez önerisi savunmasına ne zaman girebilirim?
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez konusu önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
27 ) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ne zaman toplanır?
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere tezi sonuçlanıncaya kadar altı ay arayla yılda en az iki kez toplanır.
28 ) Ders kaydını nasıl yapabilirim?
Birinci sınıf öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Diğer öğrencilerin Kayıt yenileme (Ders Kayıt) İşlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden derslerin seçilmesinin ve danışman onayından sonra tamamlanmaktadır.
İlk kayıt ve kayıt yenileme (Ders Kayıt) sırasında katkı payı ya da öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenci ders kaydı yapamaz. Ayrıca, yalnızca katkı payı ya da öğrenim ücreti ödemesi yatıran öğrenci kaydını yeniletmiş sayılmaz.
29 ) E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?
Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işleminin süresi içinde yapılması gerekir.
30 ) E-devletten kayıt hangi durumda yaptırılamaz?
  T.C. Kimlik Numarasına sahip olunmaması,
  E-devlet şifresi bulunmaması,
  Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olunması,
  Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememesi,
  Kayıt hakkı kazandığı programın sağlık raporu şartı bulunması.
31 ) E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.erbakan.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.
32 ) E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler”i hazırlayarak Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
33 ) Engelli öğrenciyim katkı payı ödemesi yapmalı mıyım? Ödeme yapacaksam hangi oranda ödeme yaparım?
Engelli 1. öğretim öğrencileri katkı payı ödemezler. Engelli 2. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerinde engel oranı kadar indirim uygulanır.
34 ) Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ders seçimi yapmalı mı?
Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler ders seçimi yapmayacak olup, varsa öğrenim ücreti katkı payı ödemelerini tamamlamak zorundadırlar.
35 ) Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mı?
Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdür.
36 ) Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?
Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız olan öğrenciler için hazırlık sınıfı eğitim süresi ilave bir yıl daha uzatılır.
37 ) Hazırlık öğrencisiyim. Öğrenci Belgesi ve transkriptimi nereden alabilirim?
Kayıtlı olduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri biriminden şahsen ya da öğrenci bilgi sistemi üzerinden e-imzalı belge olarak talep edebilirsiniz. 
38 ) İlk Yüzde On'a giren öğrenciler ne kadar öğrenim ücreti öder?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk yüzde ona girmiş olan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ilgili yarıyıl için, normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.
39 ) Katkı payını kimler öder?
Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, sağlık lisans tamamlama öğrencileri, mühendislik tamamlama öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezli yüksek lisans ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri katkı payı/ öğrenim ücreti öder.
40 ) Katkı Payımı/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?
Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrencinin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Fakülte/Yüksekokuluna müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.
41 ) Kayıt Dondurma hangi durumlarda yapılabilir?
Önlisans ve Lisans öğrencilerinde haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlıkla ilgili mazeretler dışında yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde öğrencilerin talebi üzerine, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur. Sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim görülen programın eğitim-öğretim süresinin yarısını geçemez.
Lisansüstü öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından; hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerle devam edemeyecek öğrencilerin kalan öğrenim süreleri de dikkate alınarak tezsiz yüksek lisansta en fazla bir, tezli yüksek lisansta ve doktorada en fazla iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulabilir. Hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor, hamilelik ve doğum için resmi kurumlardan alınacak durumu gösterir bir belge, doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez. Kayıt dondurma için ilgili yarıyıl başından itibaren en geç bir ay içinde enstitüye müracaat edilmesi gerekir.
Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
42 ) Kayıt yenileme (Ders Kayıt) işlemi nasıl yapılır?
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile Akademik Takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde birim öğrenci işlerine başvurması gerekmektedir. İlgili Birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) Yönetim Kurullarınca öğrencinin durumu incelenir ve mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları birim öğrenci işleri tarafından yapılır.
43 ) Kaydımı dondurmak (izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?
Öğrenim gördüğünüz akademik birime yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren bir ay içinde kayıt dondurma başvurusu yapmanız gerekmektedir. Sağlıkla ilgili mazeretlerde süre sınırı bulunmamakta olup, sağlıkla ilgili mazeretlerde sağlık kurulu raporu gereklidir.
44 ) Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?
Kayıt dondurulan süre öğrenim süresine dahil edilmez.
45 ) Kayıtlı öğrenciyim. Öğrenci Belgesi/ Transkript almak istiyorum. Nereye başvurmalıyım?
Kayıtlı öğrenciler Öğrenci Belgesi/ Transkriptlerini Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden alabilir. E-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de ya da öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci belgesi/transkript alabilir.
46 ) Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilir miyim?
Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
47 ) Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım?
Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.
48 ) Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift Anadal Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek Ocak ve Temmuz aylarında Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.
49 ) Lisans öğrencisiyim hangi durumda ve ne zaman kaydım silinir?
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunması.
c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfının iki yıl içinde başarı ile tamamlanamaması.
d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda, ilgili birimin önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile öğrencilerin ilişiği kesilir.
50 ) Lisans öğrencisiyim, Kurumlararası Yatay Geçiş-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?
Ara dönemde lisans programlarında kurumlar arası yatay geçiş yapılmamaktadır.
51 )Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?
Kayıt donduran öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. Ancak dönem ücreti ödenmiş ise ücret bir sonraki döneme mahsup edilir.
52 ) Lisansüstü öğrenciyim mazeretim nedeniyle dönem kaydını zamanında yapmadım ne yapmalıyım?
Mazereti nedeniyle dönem kaydını zamanında yapmayan öğrenci akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt tarihi aralığında dönem kaydını ve ders seçimini yaptırabilir.
53 ) Lisansüstü programlarda ders geçme notu nedir?
Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan, Doktora programında 100 üzerinden en az 75 puandır.
54 ) Lisansüstü programda almamız gereken zorunlu ders varmı?
Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren herhangi bir dersin lisansüstü öğretim sırasında bir kez alınması zorunludur. Öğrencinin yüksek lisans programında bu konuları içeren bir dersi alması durumunda, doktora programında bu içerikte bir ders alması zorunlu değildir.
55 ) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir.
56 ) Lisansüstü bir programa kesin kayıt hakkı kazandım nasıl kayıt yaptırabilirim?
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, ilanda belirtilen tarihte kesin kayıt formu ve eklerini şahsen veya noter vekaleti vereceği şahıs vasıtasıyla Enstitüye teslim ederek kesin kayıt yaptırırlar. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma haklarını kaybederler. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine Enstitü internet sitesinde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
57 )Lisansüstü program süreleri ne kadardır?
Tezsiz Yüksek Lisans programlarının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.
Tezli Yüksek Lisans programlarının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.
Doktora programlarının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
58 ) Lisansüstü programlarda danışman ne zaman ve nasıl atanır?
İlk yarıyılın başında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile her öğrenciye bir danışman atanır.. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir
59 ) Lisansüstü programlar için başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?
Başvurular, güz ve bahar dönemi başlamadan enstitü web sayfasında ilan edilen tarih aralığında online sistem üzerinden istenen bilgiler ve belgeler kaydedilerek yapılır. Eksik bilgi, belge veya uygun olmayan belge ile yapılan başvurular reddedilir.
60 ) Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak lisansımı tamamlayamayacağım. Önlisans diploması alabilir miyim?
Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.
61 ) Lisansüstü programlar için kabul şartları nelerdir?
Tezli yüksek lisans programları için kabul şartları
Ünivesitemiz tezli yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adayların,ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana veya GRE/GMAT sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu ALES puanını 55’e kadar düşürülebilir. 
Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programları ve Konservatuvarın enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına başvurularda ALES puanı şartı aranmaz.
Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Adaylar varsa ALES puanlarını ibraz edebilirler. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. 
Yabancı dilde öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvurularda, adayların o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenen yeterli puanın almış olmaları gerekir.
Başarı puanı hesaplamasında kullanılan küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Lisans mezunu olduğunu gösteren belge, yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgesi veya tanınırlık belgesi ile ilgili kriterler ilanda ayrıca belirtilir.
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerde aranacak ek koşullar anabilim/anasanat dallarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurullarınca karara bağlanır.
Doktora programları için kabul şartları
Ünivesitemiz doktora programlarına başvurmak isteyen adayların Tezli yüksek lisans derecesi ile başvuru yapan adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana veya GRE/GMAT sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile asgari ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına başvurularda, ilgili bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu belirli bir karar almamışsa ALES puanı şartı aranmaz.
Lisans derecesi ile başvuru yapan adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünde en az 80 standart tam puana veya GRE/GMAT sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Adayların ALES puanlarını ibraz etmeleri halinde bu puan değerlendirmeye alınır. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 Yeterlik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aranacak asgari yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış diplomaların denklik belgesi veya tanınırlık belgesi ile ilgili kriterler ilanda ayrıca belirtilir. 
Ayrıca adayın Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak ilanda belirtilen şartlara da sahip olması gerekir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için kabul şartları
Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ve aranacaksa istenecek asgari puan bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz.
62 ) Liseden henüz mezun olamadım. Yine de kayıt yaptırabilir miyim?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da kılavuzda belirtilen tarihlerde geçici kayıtları yapılır. Bu durumda olup kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen tarihe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılır. Belirtilen tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinir.
63 ) Lisansüstü programlarda öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanları nasıl hesaplanır?
Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı
Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %25’sinin, bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavının %25’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %50’sinin ve bilim sınavından en az 50 puan alınması kaydıyla bilim sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Sanat içerikli programlarda bilim sınavı yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. 
Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise adaylar, 100 puan üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.
Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı
Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınavdan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %20’sinin, bilim sınavı / uygulamalı kültür-sanat sınavının %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. ALES puan şartı aranmayan programlarda ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %50’si ile bilim sınavı / uygulamalı kültür-sanat sınavının %40’ı ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.
Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.
Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme puanı
ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dallarında ALES puanının %60’ının ve 100 üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının YÖK dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığının %40’ının toplamı dikkate alınarak adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır.
64 ) Mazeret durumunda kayıt yenileme nasıl yapılır? Bu süre de geçtikten sonra ders kaydı yapılabilir mi?
Süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur. Mazeretli kayıt yenileme tarihlerinden sonra kesinlikle ders seçimi yapılmaz.
65 ) Mezunum, hazırlık okuduğuma dair belge alabilir miyim? Nereden alabilirim?
Mezun olduğunuz Fakülte//Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri biriminden alabilirsiniz.
66 ) Mezunlar transkript belgesini nereden alırlar?
Mezun olunan akademik birime şahsen başvurarak ya da e-posta ile başvuru yaparak mezuniyet transkripti talep edebilirsiniz. E-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de mezuniyet transkript alabilir.
67 ) NEÜ önlisans/lisans öğrencisiyim, Özel Öğrenci olarak başka Üniversiteden ders alabilir miyim?
NEÜ Özel Öğrenci Yönergesi’nde belirtilen koşulları sağlamanız halinde diğer Yükseköğretim Kurumlarından ders alabilirsiniz. Gerekli koşullar için Üniversitemiz Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.
68 ) Öğrenim ücretini kimler öder?
İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.
69 ) Öğrenciler için yemek kartına nasıl yükleme yaparım?
Öğrenciler için belirlenen koşullar için tıklayınız...
70 ) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ne zaman ödenir?
Akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında ödenir.
71 ) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini nasıl ödeyebilirim?
Tüm Vakıfbank Şubeleri, ATM’leri, ya da VakıfBank internet bankacılığı üzerinden öğrenci numaranız ile ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
72 ) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?
Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin mazeretini belirten dilekçe ile akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için tanınan süre içerisinde başvurması şartıyla kaydının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin bütününden öğrenci sorumludur.
73 ) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme işlemi yapılır mı?
Akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payı/öğretim ücretini ödemeyen öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapamazlar.
74 ) Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş İçin Kullanıcı Adı ve Şifresi Nasıl Alınır?
Kullanıcı adınız öğrenci numaranızdır. Şifrenizi ise teksifre.erbakan.edu.tr adresinden gerekli bilgileri doldurarak alabilir ve aynı ekrandan şifrenizi değiştirebilirsiniz. 
75 ) Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş İçin şifremi kaybettim, yenisini nasıl temin edebilirim?
Şifrenizi https://teksifre.erbakan.edu.tr/ adresinden gerekli bilgileri doldurarak yenileyebilirsiniz. 
76 ) Öğrenci Kimlik Kartını kaybettim veya kırıldı bu durumlarda ne yapmalıyım?
Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine başvurarak yeni kimlik kartı talebinde bulunabilirsiniz.
77 ) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınıyor mu?
Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde Özel Yetenek ile öğrenci alan programlarımız bulunmaktadır.
78 ) Üniversitenize dikey geçiş/yatay geçiş ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?
Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerden DGS sonucunda kayıt yaptıranlar 3. sınıfa intibak edilir, diğer statülerde kayıt yaptıranların hangi sınıfa intibak edileceği muafiyet ve intibak komisyonu ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Muafiyet komisyonları üst sınıflara intibaklarda tüm zorunlu derslerden muaf olma şartı arayabilir.
79 ) Üniversiteye ait yurt bulunmakta mıdır?
Üniversitemize ait yurt bulunmamaktadır. Üniversitemiz çevresinde KYK yurtları ve özel yurtlar bulunduğundan barınma sorunu yaşanmamaktadır.
80 ) Üniversiteniz lisansüstü programlarına yatay geçiş yaptım daha önce aldığım derslerin intibakı yapılır mı?
Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin intibakı anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
81 ) Şehit veya gazi çocuğu/eşiyim. Katkı payı ödeyecek miyim?
SGK 'dan hak sahiplik belgesi alınması halinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaf tutulurlar.
82 ) Sınav sonucuma itiraz etmek istiyorum. İtiraz süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?
Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtirazın, ders sorumlusuna tebliğ tarihinden itibaren idare yetkilisi ile birlikte yapılacak inceleme 3 iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenci bilgi sistemine işlenir.
83 ) Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak yüksek lisans tezim reddedildi. Tezsiz Yüksek Lisans diploması alabilir miyim?
Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
84 ) Tezli Yüksek Lisans öğrencisiyim dersleri tamamladım. Seminer ve tez önerisini verdim Yüksek Lisans tez savunma sınavına ne zaman girebilirim?
Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için tez önerisinin kabul tarihinden itibaren tez aşamasında en az iki yarıyılı tamamlaması gerekir.
85 ) Tez savunma sınavında başarı oldum diplomamı alabilir miyim?
Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
86 ) Tekrar aldığım bir dersin ortalamama etkisi ne şekilde olur?
Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
 87 ) Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?
Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programdaki bütün dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
88 ) Türkiye Burslusu / Uluslararası Öğrenci Kabulü ile üniversitenize yerleştim kayıt işlemini nereden gerçekleştirebilirim? Kayıt için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?
Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinizden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt için gerekli bilgi ve belgelere (https://www.erbakan.edu.tr/duyurular) adresini ziyaret ediniz.
89 ) Uluslararası öğrencilerin Üniversitenize başvurusunda hangi sınavlar kabul edilir?
Üniversitemiz tarafından kabul edilen sınavlar Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi’nde tablo halinde yer almaktadır.
90 ) Uluslararası Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?
Uluslararası öğrenci kabulü için gerekli olan başvuru koşulları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Daha detaylı bilgi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sayfasında yer alan kendi imkanlarıyla eğitim alacak yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin açıklamaları incelemeniz gerekmektedir.  
91 ) Uluslararası Öğrenci Sınavı (NEÜYÖS) ne zaman yapılır?
Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Sınavı (NEÜYÖS) ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra Üniversitemiz ana sayfasında başvuru ve sınav tarihlerinin bulunduğu duyuru yayınlanmaktadır.
92 ) Yabancı Dilde eğitim veren programlar hangileridir?
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce)
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce)
 
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Uçak Mühendisliği (%30 İngilizce)
Havacılık Yönetimi (%30 İngilizce)
Havacılık Yönetimi İ.Ö. (%30 İngilizce)
Uzay ve Uydu Mühendisliği (%30 İngilizce)
 
AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat (%30 Arapça)
İlahiyat İ.Ö. (%30 Arapça)
İlahiyat (%100 Arapça)
 
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Almanca Öğretmenliği (Hazırlıklı)
İngilizce Öğretmenliği (Hazırlıklı)
Arapça Öğretmenliği (%30 Arapça)
 
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (%100 İngilizce)
 
SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Psikoloji (%30 İngilizce)
 
93 ) Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavına kimler girer?
Üniversitemiz öğretim dili % 100 ve % 30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler girebilirler.
94 ) Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavına girmek zorunlu mu?
Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girmek zorunlu değildir. Sınava katılmayab öğrenciler hazırlık sınıfı öğretimine YDYO'nca belirlenen kurdan başlarlar.
95 ) Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavından almam gereken not nedir?
Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Daha detaylı bilgi için Üniversitemiz Yabancı Dil İle Öğretim Yönetmeliği’ni inceleyebilirsiniz.
96 ) Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavına eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?
Üniversitemiz tarafından Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavı eşdeğerliği kabul edilen sınavlar Yabancı Dil İle Öğretim Yönetmeliği’nde yer almaktadır. 
97 ) Yeni kayıt işlemleri ne zaman başlar?
Üniversitemizde (YKS ve DGS için) ilk kayıt işlemleri, ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde yapılmaya başlanmaktadır. ÖSYM’ce belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
98 ) Yeni kayıt için gereken bilgileri/kılavuzları nereden öğrenebilirim?
Kayıt kılavuzları (www.erbakan.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.
99 ) Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
Yeni (ilk) kayıt öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminden öğrenci kimlik kartını teslim alabilirler.
100 ) Yeni kayıtlı (YKS,DGS, Yatay Geçiş v.b.) öğrenciyim, İndirimli Seyahat Kartı (Elkart) nereden alabilirim?
Üniversitemiz tarafından verilen öğrenci kimlik kartlarını aynı zamanda seyahat kartı olarak kullanabilirsiniz. Yeni kayıtlı öğrencilerin kimlik kartlarına Konya Büyükşehir Belediye’si tarafından indirim özelliği yüklenmektedir.