Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mevzuat

Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 30 Ocak 2017 Tarih ve 299634 Sayılı Resmi Gazetede NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OTİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (NEOTAM): Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.
b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı, tedavi ve eğitim merkezi olmak.
c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.
ç) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.
d) Otizm spektrum bozukluğunun nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.
e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.
f) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.
ğ) Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.
ı) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili yeni model ve yöntemler geliştirmek, uygulamak.
i) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye dönük faaliyetlerde bulunmak.