Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET ARTAÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : maytac@erbakan.edu.tr
Projeler
1. BCB-A317-303 Platin içeren önceki rejimde hastalığı ilerleyen küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında Dosetaksel’xxe kıyasla BGB-A317’xxnin (Anti PD1 antikoru) etkinliğinin ve güvenliğinin araştırıldığı Faz 3, açık etiketli, çok merkezli randomize çalışma
Akciğer kanseri tedavisi
Tamamlandı
Aktif
2. Daha önce T-DM1 dahil standart bakım HER2 tedavileri ile ön tedavi görmüş, HER2-pozitif, rezeke edilemeyen ve/veya metastatik meme kanserli gönüllüler için araştırmacının tercih ettiği tedaviye karşı bir anti-HER2-antikor ilaç konjugatı olan DS-8201a’xxnın değerlendirildiği faz 3, çok merkezli, randomize, açık etiketli, aktif kontrollü çalışma
Tamamlandı
Aktif
3. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) İndüksiyonundan Sonra Dirençli OLan veya Nükseden Yüksek Riskli, Kasa İnvazif Olmayan Mesane Kanseri (HR-NMIBC) Olan Gönüllülerde BCG ile Kombinasyon Halinde Pembrolizumabın (MK-3475) Etkinliğini ve Güvenliliğini Araştıran Faz-3, Randomize, Komparatör Kontrollü bir Klinik Çalışma (KEYNOTE-676)
Devam Ediyor
Aktif
4. Platin içeren önceki rejimde hastalığı ilerleyen, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında, Dosetaksele kıyasla BGB-A317’xxnin (Anti-PD1 antikoru) etkililiğinin ve güvenilirliğinin araştırıldığı faz 3, açık etiketli, çok merkezli, randomize çalışma
Tamamlandı
Aktif
5. MO39193- (IM Passion 132) Erken Relaps Görülen Rekürren (Opere Edilemeyen Lokal İleri veya Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanseri Bulunan Hastalarda Atezolizumab Kemoterapi Kombinasyonunun Etkililik ve Güvenliğinin Değerlendirildiği Faz III,Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü ve Çok Merkezli Çalışma
Meme Kanseri Tedavisi
Devam Ediyor
Aktif
6. MK3475-905:Sisplatin Tedavisine Uygun Olmayan Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarda TekBaşına Sistektomi Karşısında Sistektomi artı Perioperatif Pembrolizumabı Değerlendiren Faz 3, Randomize Çalışma (KEYNOTE-905)
Devam Ediyor
Aktif
7. ADRIATIC: Eşzamanlı kemoradyasyon tedavisinin ardından progrese olmayan Evre I-III Sınırlı Hastalık Küçük -Hücreli Akciğer Kanseri bulunan hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak durvalumab ya da durvalumab vetremelimumab’ın verildiği faz III, randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, çok merkezli, uluslararası bir çalışma
Devam Ediyor
Aktif
8. MK3475-866: Sisplatin Tedavisine Uygun Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarında Plasebo Neoadjuvan Kemoterapi Karşısında Perioperatif Pembrolizumab (MK-3475) NeoadjuvanKemoterapiyi Değerlendiren Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışma
Devam Ediyor
Aktif
9. BAT1706-CR :İlerlemiş, Skuamoz Olmayan, Küçük hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında EU-Avastin artı Kemoterapiye Karşı BAT 1706 artı Kemoterapiyi Karşılaştıran Çok Merkezli, Randomize, Çift-kör, Faz 3 Çalışma (A multicenter randomized,double-blind, Phase 3, comparative study of BAT1706 and EU Avastin’in patients with advanced non squamous non-small cell lung cancer)
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
10. GLOW STUDY: Claudin(Cldn) 18.2-Pozitif, İnsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2 (Her2)-Negatif, Lokal İleri Rezeke Edilemeyen veya Metastatik, Gastrik veya Gastroözofajiyal Bileşke (GEJ) Adenokarsinomlu Gönüllülerde İlk Basamak Tedavi Olarak Zolbetuksimab (IMAB362) artı CAPOX ile Plasebo artı CAPOX’ un Karşılaştırıldığı Faz 3, Global, Çok Merkezli, Çift-Kör, Randomize Çalışma (A Study of Zolbetuximab (IMAB362) plus CAPOX compared with Placebo plus CAPOX as first-line treatment of subjects with claudin (CLDN) 18.2-positive, HER2-negative, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma)
MİDE KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
11. MK3475-905 (KEYNOTE-905): Sisplatin Tedavisine Uygun Olmayan, Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarında Tek Başına Sistektomi Karşısında Sistektomi artı Perioperatif Pembrolizumabı Değerlendiren Faz 3, Randomize Çalışma (A Phase 3 randomized study of perioperative Pembrolizumab (MK-3475) plus cystectomy versus cystectomy alone in cisplatin-ineligible participants with muscle-invasive bladder cancer )
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
12. MK3475-866 (KEYNOTE-866): Sisplatin Tedavisine Uygun, Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarında Perioperatif Pembrolizumab (MK-3475) artı Neoadjuvan Kemoterapi Karşısında Plasebo artı Neoadjuvan Kemoterapiyi Değerlendiren Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışma (Perioperative Pembrolizumab (MK-3475) plus neoadjuvant chemotherapy versus perioperative placebo plus neoadjuvant chemotherapy for cisplatin-eligible muscle-invasive bladder cancer (MIBC) )
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
13. MK7902-011 (LEAP-011): Tümörleri PD-L1 Eksprese Eden Fakat Sisplatine Uygun Olmayan Katılımcılarda ve PD-L1 Ekspresyonundan Bağımsız Olarak, Platin İçeren Hiçbir Kemoterapiye Uygun Olmayan Katılımcılarda Lokal İleri veya Metastatik Ürotelyal Karsinomun Birinci Basamak Tedavisinde Pembrolizumab (MK-3475) ile Kombinasyon Halinde Lenvatinib’e (E7080\MK-7902) Kıyasla Pembrolizumab ve Plasebonun Etkinliğinin ve Güvenliliğinin Karşılaştırıldığı Faz 3, Randomize, Çift-Kör Çalışma (A phase 3,randomized double-blind study to compare the efficacy and safety of pemrolizumab combination with lenvantinib,versus pembrolizumab and placebo as first line treatment for locally advanced or metastatic urothelal carcinoma in cisplatin-inegible participants whose tumors express PD-L1 ,and in participants ineligable for platinum-containing chemoterapy regardless of PD-L1 expression )
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
14. MK3475-937 (KEYNOTE-937): Cerrahi Rezeksiyon veya Lokal Ablasyon Sonrası Tam Radyolojik Yanıt Elde Edilen Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Adjuvan Tedavisinde Plaseboya Karşı Pembrolizumabın (MK-3475) Güvenliliği ve Etkinliğini Değerlendiren Faz 3, Çift-kör, İki Kollu Çalışma ( A Phase 3 double-blinded,two-arm study to evaluate the safety and efficacy of pemrolizumab versus placebo as adjuvant therapy in participants with hepatocellular carcinoma and complate radiological response after surgical resection or local ablation )
HEPATOSELLÜLER KANSER TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
15. MO-39193 (IMPassion 132): Erken Tekrarlayan (İnoperabl Lokal İleri veya Metastatik) Üçlü Negatif Meme Kanseri Hastasında Kemoterapi ile Birlikte Uygulanan Atezolizumabın Etkinliği ve Güvenliliği Üzerine Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Çalışma ( A Phase 3,randomized,double –blind,placebo-controlled,multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patient with early relapsing recurrent (inoperable localy advanced or metastatic) triple-negative breast cancer )
MEME KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
16. PASIFIC-5 TRIAL: Definitif Platin Bazlı Kemoradyoterapi Sonrası Progrese Olmayan Lokal İleri, Rezeke Edilemeyen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (Evre III) Olan Hastalarda Durvalumab’ın Konsolidasyon Tedavisi Olarak Verildiği Faz III, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli, Uluslararası Bir Çalışma ( A Phase 3,randomized,double-blind,placebo-controlled,multicenter study of Durvalumab as consolidaton therapy in patients with locally advanced,unsesectable,Non-small cell lung cancer(stage 3) who have not progressed following definitive,platinum-based,chemoradiotherapy )
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
17. ADRIATIC TRIAL: Eşzamanlı Kemoradyasyon Tedavisinin Ardından Progrese Olmayan Evre I-III Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Bulunan Hastalarda, Konsolidasyon Tedavisi Olarak Yalnızca Durvalumab veya Durvalumab ile Birlikte Tremelimumab’ın Uygulandığı Faz III, Randomize, Çift-Kör, Plasebo-Kontrollü, Çok Merkezli, Uluslararası Bir Çalışma ( A Phase III ,Randomized ,double-blind,placebo-controlled,multi-center,international study of Durvalumab and Tremelimumab as consolidation treatment for patient with limited stage small cell lung cancer who have not progressed following concurrent chemoradiation therapy )
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
18. BGB-A317-303: Platin İçeren Rejim Altında Hastalığı İlerleyen, Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Hastalarında, Dosetaksel’ e Kıyasla anti-PD1 antikoru BGB-A317’xxnin (Tislelizumab) Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Araştırıldığı Faz 3, Açık Etiketli, Çok Merkezli, Randomize Çalışma ( A Phase 3,open label,multicenter,randomized study to investigate the efficacy and safety of BGB-A317 ( Tislelizumab , Anti –PD1 antibody) compared with docetaxel in patients with non-small cell lung cancer who have progresed on a prior platinum containing regimen )
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Tamamlandı
Aktif
19. MK7902-007(LEAP-007): Daha Önce Tedavi Almamış, Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Olan, Tümör Orantı Skoru (TPS) 1 veya Daha Yüksek Tümöre Sahip Katılımcılarda, Lenvatinib (E7080/MK-7902) ile Birlikte veya Lenvatinib Olmadan Pembrolizumabın (MK-3475) Değerlendirildiği Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışma ( A Phase 3,randomized,double-blind trial of pembrolizumab with oor without lenvantinib in partiipants with treatment-naive,metastaic Non-small cell lung cancer whose tumors have a tumor proportion score greater than or equal to 1 )
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
20. MK-7902-002 (LEAP-002): İleri Evre Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Birinci Basamak Tedavisinde Lenvatinibe Karşı Pembrolizumab artı Lenvatinib Kombinasyonunun Güvenliliğini ve Etkililiğini Değerlendiren Faz 3 Çok Merkezli, Randomize, Çift-kör, Aktif Kontrollü Klinik Çalışma ( A Phase 3 multicenter, randomized, double-blinded, active-controlled, clinical study to evaluate the safety and efficacy of lenvantinib in combination with pemrolizumab versus lenvantinib in first-line therapy of participants with advanced hepatocellular carcinoma )
HEPATOSELLÜLER KANSER TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
21. MK 7339-007(KEYLYNK-007): Daha Önce Tedavi Edilmiş, Homolog Rekombinasyon Onarım Mutasyonu (HRRm) ve/veya Homolog Rekombinasyon Yetersizliği (HRD) Pozitif, İleri Evre Kanserli Gönüllülerde Pembrolizumab ve Olaparib Kombinasyonunun Değerlendirildiği Faz 2 Çalışma ( A Phase 2 study of olaparib in combination with pembrolizumab in participants with previously treated homologous recombination repair mutation(HRRm) and/or homologous recombination deficiency(HRD)positive advanced cancer)
BASKET ÇALIŞMA: BİRDEN ÇOK KANSERİN TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
22. MK 7339-002 (LYNK-002): Daha Önce Tedavi Almış, Homolog Rekombinasyon Onarım Mutasyonu (HRRm) veya Homolog Rekombinasyon Yetersizliği (HRD) Pozitif, İleri Evre Kanserli Gönüllülerde Olaparib Monoterapisinin Değerlendirildiği Faz 2 Çalışma (A Phase 2 study of olaparib monoterapy in participants with previously treated homologous recombination repair mutation (HRRm) or homologous recombination deficiency (HRD) positive advanced cancer )
BASKET ÇALIŞMA: BİRDEN ÇOK KANSERİN TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
23. MK-3475-676 (KEYNOTE-676): Bacillus calmette-guerin (BCG) İndüksiyonundan Sonra Dirençli Olan veya Nükseden Yüksek Riskli, Kasa İnvazif Olmayan Mesane Kanseri Olan Gönüllülerde BCG ile Kombinasyon Halinde Pembrolizumabın Etkililiğini ve Güvenliliğini Araştıran Bir Faz 3 , Randomize, Komparatör-Kontrollü Klinik Çalışma ( A Phase 3,randomized,comparator-controlled clinical trial to study the efficacy and safety of pembrolizumab in combination with bacillus calmette-guerin(BCG) in participants with high- risk non-muscle invasive bladder cancer that is persistent or recurrent following BCG induction)
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
24. MK-3475-654 (KEYNOTE-654): Yüksek PD-L1 Expresyon Seviyesi Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda İlk Basamak Tedavide Pembrolizumab artı Epacadostat ile Pembrolizumab artı Plasebonun Karşılaştırıldığı Faz 2, Randomize, Çift Kör Bir Çalışma ( A Phase 2,randomized,double-blind study of pembrolizumab plus epacadostat versus pembrolizumab plus placebo as first line treatment in patients with metastatic non-small cell lung cancer )
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ
Tamamlandı
Aktif
25. MK-3475-826 (KEYNOTE-826): Persistan, Tekrarlayan veya Metastatik Serviks Kanseri Hastalarında Birinci Basamak Tedavide Pembrolizumab artı Kemoterapiye karşı Kemoterapi artı Plaseboyu Karşılaştıran Faz 3, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma ( A Phase 3 randomized, double –blind, placebo-controlled trial of pembrolizumab plus chemoterapy versus chemotherapy plus placebo for the first-line treatment of persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer )
SERVİKS KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
26. LUCY TRIAL: Germline BRCA 1 / 2 Mutasyonları Bulunan HER2- ve Metastatik Meme Kanserli Hastaların Tedavisinde Olaparib Monoterapisinin Değerlendirildiği Faz IIIb, Tek Kollu Açık Etiketli Çok Merkezli Çalışma ( A Phase III,Single-arm,open –label multicentre study of olaparib monotherapy in the treatment of HER 2- and metastatic breast cancer patient with germline BRCA1/2 mutations)
MEME KANSERİ TEDAVİSİ
Devam Ediyor
Aktif
27. MK7339-007: Daha Önce Tedavi Edilmiş, Homolog Rekombinasyon Onarım Mutasyonu (HRRm) ve/veya Homolog Rekombinasyon Yetersizliği (HRD) Pozitif İlerlemiş Kanseri olan Gönüllülerde Pembrolizumab ve Olaparib kombinasyonunun değerlendirildiği Faz 2 Çalışma
Devam Ediyor
Aktif
28. MK7902-002: İleri Evre Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Birinci Basamak Tedavisinde Lenvatinibe (E7080/MK-7902) Karşı Pembrolizumab (MK-3475) ile Lenvatinib Kombinasyonunun Güvenliliği ve Etkililiğini Değerlendiren Faz 3 Çok Merkezli, Randomize, Çift-kör, Aktif Kontrollü Klinik Çalışma (LEAP-002)
Devam Ediyor
Aktif
29. MK-3475-654/ECHO-305 Yüksek PD-L1 Expresyon Seviyesi Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Gönüllülerde, İlk Basamak Tedavi Olarak Pembrolizumab (MK-3475) artı Epacodastat (INCB024360)’ın, Pembrolizumab (MK-3475) artı Plasebo İle Karşılaştırıldığı, Faz 3, Randomize Çift kör, Çalışma
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi
Tamamlandı
Aktif
30. MK-7902-007 (LEAP-007)Daha Önce Tedavi Almamış, Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Olan, Tümör Orantı Skoru (TPS) 1 veya Daha Yüksek Tümöre Sahip Olan Katılımcılarda, Lenvatinib ile Birlikte veya Lenvatinib Olmadan Pembrolizumabın (MK-3475) Değerlendirildiği Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışma
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi
Devam Ediyor
Aktif
31. MK-3475- 937 (KEYNOTE-937) Cerrahi Rezeksiyon veya Lokal Ablasyon Sonrası Tam Radyolojik Yanıt Elde Eden Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Adjuvan Tedavisinde Plaseboya Karşı Pembrolizumabın Güvenliliği ve Etkililiği Değerlendiren Faz 3, Çift Kör, İki Kollu Çalışma
Hepatoselüler Karsinom Tedavisi
Devam Ediyor
Aktif
32. 3475-676B Bacillus Calmette-Guerin (BCG) İndüksiyonundan Sonra Dirençli Olan veya Nükseden Yüksek Riskli, Kasa İnvazif Olmayan Mesane Kanseri (HR-NMIBC) Olan Gönüllülerde BCG ile Kombinasyon Halinde Pembrolizumabın (MK-3475) Etkililiğini ve Güvenliliğini Araştıran Faz 3, Randomize, Komparatör Kontrollü Bir Klinik Çalışma (KEYNOTE-676)
Mesane Kanseri Tedavisi
Devam Ediyor
Aktif
33. GASTRIK ADENOKARSİNOMLARDA TÜMÖRAL BUDDING’İN DEĞERLENDIRILMESİ KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE CERBB2 (HER2), H.PYLORİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
GASTRİK ADENOKARSİNOMLARDA TÜMÖRAL BUDDİNG’ İN DEĞERLENDİRİLMESİ KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE CERBB2 (HER2), H.PYLORİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Tamamlandı
Aktif
34. Daha önce tedavi almış, Homolog Rekombinasyon Onarım Mutasyonu (HRRm) veya Homolog Rekombinasyon Yetersizliği (HRD) pozitif, ileri kanserli gönüllülerde Olaparib monoterapisinin faz 2 çalışması-MK7339-002
Devam Ediyor
Aktif
35. Definitif, platin bazlı kemoradyoterapi sonrası progrese olmayan lokal ileri rezeke edilemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri (evre 3) olan hastalarda durvalumab’ın konsolidasyon tedavisi olarak verildiği faz 3, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli, uluslararası bir çalışma (PACIFIC-5)
Devam Ediyor
Aktif
36. İleri evre hepatoselüler karsinomlu gönüllülerin birinci basamak tedavisinde Lenvantinibe (E7080/MK-7902) karşı Pembrolizumab (MK-3475) ile Lenvantinib kombinasyonunun güvenliliği ve etkinliliğini değerlendiren faz 3, çok merkezli, randomize, çift kör, aktif kontrollü klinik çalışma (LEAP-002)
Devam Ediyor
Aktif
37. GASTRIK ADENOKARSINOMLARDA TÜMÖRAL BUDDING’xxIN DEĞERLENDIRILMESI, KLINIKOPATOLOJIK PROGNOSTIK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE CERB B2(HER2), H PYLORI ILE ILIŞKISININ ARAŞTIRILMASI
No:181218003
Tamamlandı
Aktif
38. A Study of the Combination of Oxaliplatin, Capecitabine, and Trastuzumab With Chemoradiotherapy in the Adjuvant Setting in Operated Participants With Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Positive (HER2) Gastric or Gastroesophageal Junction Cancer (TOXAG)
Erken evre mide kanserinde adjuvan Herceptin tedavisinin etkinliği
Tamamlandı
Aktif
39. A Study of Combination of Oxaliplatin Capecitabine and Herceptin Trastuzumab and Chemoradiotherapy in The Adjuvan Setting in Operabl Patients With HER2 Gastric or Gasro esophageal Cancer TOXAG Study
Her2 pozitif lokal ileri mide kanserinde adjuvan Herceptin ve kemoterapi kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
40. Meme kanseri primer kök hücre kültürlerinde trastuzumab paklitaksel ve karboplatinin etkinliğinin araştırılması İn vitro çalışma
Tamamlandı
Aktif
41. Meme kanseri primer kök hücre kültürlerinde trastuzumab paklitaksel ve karboplatinin etkinliğinin araştırılması İn vitro çalışma
Meme Kanseri Kök Hücreleri
Tamamlandı
Aktif
42. Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda XRCC1 XPD p53 ve ERCC1 Polimorfizminin Prognostik Değeri
Akciğer kanserinde DNA polimorfizmi ve Sağkalım İlişkisi
Tamamlandı
Aktif
43. NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİHASTALARDA NF kB SURVİVİN VE Kİ 67 EKSPRESYONLARININ TEDAVİ YANITI İLE İLİŞKİSİ
Neoadjuvan kemoterapi alan hastalarda tedavi cevabının araştırılması
Tamamlandı
Aktif