Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KISMET ESRA NURULLAHOĞLU ATALIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

E-posta : enurullahoglu@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
2. İmmün Sistemi Etkileyen İlaçlar
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
3. Analjezik İlaçlar
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
4. Reseptör Kavramı, İlaç-Reseptör Etkileşmesi
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
5. Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
6. Antibiyotik Kullanımında Genel İlkeler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
7. Antiparkinson ilaçlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
8. SSS stimülanları ve halüsinogenler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
9. Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar-I ,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
10. Diüretikler-I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
11. Hipofiz ve hipotalamus hormonları-I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
12. İnsülin, oral antidiyabetik ilaçlar ve glukagon-I , II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
13. Androgenler, anabolik steroidler ve antiandrogenik ilaçlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
14. Sempatolitik İlaçlar I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
15. Sempatomimetik ilaçlar I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
16. Antitussif İlaçlar, Ekspektoranlar, Mukolitik ve Surfaktanlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
17. Makrolid ve Linkozamidler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
18. Antiseptik ve Dezenfektanlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
19. Diğer beta laktam antibiyotikler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
20. Sefalosporinler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
21. Antihistaminik İlaçlar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
22. Histamin
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
23. İlaç reseptör etkileşimleri I.II
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
24. HORMONLAR VE HORMON ANTAGONİSTLERİ
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
25. ANALJEZİK İLAÇLAR
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
26. RESEPTÖR KAVRAMI VE İLAÇ RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
27. HİSTAMİN VE HİSTAMİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
28. RESEPTÖR KAVRAMI VE İLAÇ RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
29. İZOLE PREPARATLARDA FARMAKODİNAMİ ÇALIŞMALARI (PRATİK)
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
30. ANALJEZİK İLAÇLAR
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
31. İLAÇ RESEPTÖR ETKİLEŞİMLERİ-I,II
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
32. SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
33. SEMPATOMİMETİK İLAÇLAR-I VE KATEKOLAMİNLER
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
34. ANTİTUSSİF İLAÇLAR, EKSPEKTORANLAR, MUKOLİTİK VE SÜRFAKTANLAR
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
35. HİPOFİZ VE HİPOTALAMUS HORMONLARI-I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
36. TİROİD HORMONLARI VE ANTİTİROİD İLAÇLAR
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
37. İNSÜLİN, ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR VE GLUKAGON-I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
38. ANDROGENLER, ANABOLİK STEROİDLER VE ANTİANDROGENİK İLAÇLAR
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
39. ANTİTUSSİF İLAÇLAR, EKSPEKTORANLAR, MUKOLİTİK VE SÜRFAKTANLAR
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
40. MAKROLİD VE LİNKOZAMİDLER
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
41. SEFALOSPORİNLER, DİGER BETA LAKTAM ANTİBİYOTİKLER
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
42. HİSTAMİN, ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLAR
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
43. İLAÇ RESEPTÖR ETKİLEŞİMLERİ-I,II
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
44. İLAÇ RESEPTÖR ETKİLEŞİMLERİ-I
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe