Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜZİDE KARAKUŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta : gkarakus@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Su Kütlelerinde Yer Alan Kirleticilerin Filtre Edilmesi İçin Gemilere İrtibatlandırılan Temizleme Sistemi Tasarımı ve Prototip İmalatı
Günümüzde denizlerdeki kirlenme teknelerin baş bölgesinde bulunan konveyör bant yardımı ile sınırlı miktarda ve yüksek maliyet ile toplanmaya çalışılmaktadır. Bu sistem ile belirli büyüklüğün üzerinde katı atıkları toplamaya yarayan bu sistem hem verimsiz ve yüksek maliyetlidir. Proje kapsamında hayata geçirilecek sistem ile farklı filtreler kullanılacak, farklı ebat ve yapıdaki kirleticilere müdahale edilebilecek ve çift filtre ile daha etkin temizlik sağlanacaktır. Sistem gemi üzerine entegre edilerek çalışacağından hareketli olacak ve kirliliğin olduğu bölgeye hızlı ve etkili müdahale sağlanacaktır. Sistemde kullanılacak pompalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çevrenin korunması sağlanacaktır. Projenin amaçları şunlardır: - Dünya genelinde önemli bir sorun haline gelen denizlerdeki kirliliğe, vakum ve amaca yönelik filtre kullanılarak oluşturulacak ve gemiye adapte edilecek sistem ile müdahale edilebilmesini sağlamak. - Her boyutta katı atığı kısa sürede deniz yüzeyinden toplayarak mikron düzeyindeki kirleticilere müdahale edilebilmesini sağlamak. - Deniz kazalarında ve sızıntılarında deniz yüzeyinde birikerek çok ciddi zararlara ve çevre felaketlerine yol açan petrol ürünlerinin en kısa sürede en düşük maliyet ile bertarafını sağlamak. - Ülkemizde denizlerin temizlenmesi faaliyetlerine katkı sağlamak. - Ülkemiz için önemli bir ihracat imkanı oluşturmak. - İşletmemizin Ar-Ge kapasitesini geliştirerek insan kaynakları yapısını güçlendirmek. - Ülkemizin ve işletmemizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak. - Sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak.
Devam Ediyor
Aktif
2. HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA HAVACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Küreselleşmenin tüm dünyada etkisini her geçen gün arttırdığı günümüz şartlarında bilim, teknoloji ve ticarette dünyanın gerisinde olmak ülkelerin sürdürülebilir gelişim politikalarını önemli ölçüde etkileyecek bir olumsuzluktur. Bu kapsamda dünyada büyük bir hızla değişim ve gelişim gösteren teknolojinin gelecek nesillerimiz tarafından anlaşılması ve öğrenilmesi bir zorunluluktur. Çağımızda giderek önemini arttıran Sivil Havacılık da bu kapsamda değerlendirilmesi gereken önemli bir alandır.Sivil Havacılık sektöründe son 10 yılda yaşanan büyüme, nitelikli insan kaynakları ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sivil havacılık alanında eğitim veren liseler, yüksekokullar, fakülteler ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumları kalifiye personel yetiştirmek için çalışmalar yürütmektedirler. Ancak Sivil Havacılık alanında artan nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi konusunda en önemli görev Yüksek Öğretim Kurumları’na düşmektedir.Bu proje kapsamında Havacılık Sektörüne ilişkin iki adımdan oluşan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanlarının sektörü daha iyi anlayabilmesi ve niteliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Proje faaliyetleri şunlardır:1. Havacılık Yönetimi alanında gerçekleştirilen lisansüstü tezlerinin araştırılması,2. Havacılık sektörünün sürdürülebilirlik konusundaki bakış açısının ölçülmesine dair bir anket çalışması hazırlanarak Sivil Havacılık alanında faaliyet gösteren işletmelere uygulanması.
Tamamlandı
Aktif
3. CNC Silindirik Taşlama Tezgahı Tasarımı ve İmalatı
Ülkemizde üretimi gerçekleştirilmeyen CNC Taşlama Tezgahı’xxnın YENAR DÖKÜM bünyesinde tasarlanarak üretilmesi. Projenin başlatılma gerekçeleri: - Ülkemizde takım tezgahı imalatı yapılmaması,- Dış bükey ve iç bükey tezgah imalatının gerçekleştirilememesi,- Tezgahın ülkemizde bir çok sektörün ihtiyacını karşılar nitelikte olması- Tezgahın işletmenin kendi üretim süreçleri için gerekliliği - İthal ikame ürünlerin mali ve teknik açıdan dez avantajları- Ülkemizde tezgah satın alımında dışa bağımlılığın azaltılması,- İşletmenin ar-ge kapasitesinin ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması.
Tamamlandı
Aktif
4. Karaman İlinde Faaliyet Gösteren Bir İşletme Kadın Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Karaman ilinde atıştırmalık / gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren, büyük ölçekli bir işletmede çalışan kadın personel açısından cam tavan sendromu algısının var olup olmadığını tespit etmek ve bu algının iş tatminleri ile örgütsel bağlılıklarına olan etkisini ölçümlemek için bu konu seçilmiştir.
Tamamlandı
Aktif
5. INOSUIT - Inovasyon Odaklı Mentörlük Projesi
YENAR DÖKÜM İnovasyon Kapasitesinin Arttırılması ProjesiYenra döküm firmasında mevcut durum analizi, inovasyon eğitimi verilmesi, öneri değerlendirme sistemi kurulması, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinin oluşturulması, teknoloji yol haritası hazırlanması konularında araştırma ve mentörlük hizmeti verilerek işletmenin inovasyon yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Tamamlandı
Aktif
6. İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi
Türkiye de faaliyet gösteren işletmelerin İnovasyon kapasitelerini ve becerilerini geliştirmek kapsamında işletmelerde AR-Ge faaliyetelrini destekleyecek süreç iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları literatüre kazandırmak.
Tamamlandı
Aktif
7. Konya’da Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yeşil Yönetim Uygulamaları Konusundaki Farkındalık Araştırması
Çevreye duyarlı işletmecilik, çevre dostu yönetim olarak da adlandırılabilen Yeşil Yönetim Yaklaşımı, işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate almaları, çalışanlarına çevre bilinci konusunda eğitimler vermeleri, çevreye zarar vermeyen teknolojiler kullanmaları, depolama, ambalajlama ve lojistik faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etmeye çalışmaları vb. doğrultusundaki anlayışlarıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik kalkınma ve çevre koruma kavramları bütününde yaygınlaştırılması ekolojik dengenin ve doğal kaynakların korunması ile insanların yaşam kalitesinin korunmasını sağlayacaktır.
Tamamlandı
Aktif
8. 800 mm Çapına Kadar Pullama Vals Silindiri Tasarımı ve İmalatı
Konya da faaliyet gösteren YENAR DÖKÜM firmasının yeni ürün üretimi ve yeni ürünün üretiminde kullanmak üzere yeni makine imalatı konusunda TÜBİTAK KOBİ AR GE Başlangıç Destek Programındaki projenin hazırlanması ve yürtülmesinde yürütücülük danışmanlık
Tamamlandı
Aktif