Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Projeler
1. SİLİNECEK
SİLİNECEK
Tamamlandı
Aktif
2. Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ortak Hizmet Projesi
Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı Hazırlanması
Tamamlandı
Aktif
5. Rize Ulaşım Planı Ortak Hizmet Projesi
Ulaşım Ana Planını Hazırlanması çerçevesinde Nazım İmar Planı Vizyonu göz önünde tutularak Doğal çevresel tarihi ve kültürel mirası koruyup geliştiren kentsel yaşamın her alanında yüksek kaliteyi kentli yurttaşlara hakça sunan kentsel karar verme mekanizmalarında katılımcı bir yaklaşımı geliştiren Erzincan Ulaşım Ana Planı Vizyonunu benimsemek Rize nin kimliğine uygun toplu taşıma odaklı gelişen kentsel alan hedefli sürdürülebilir ve bütünleşiklik ilkeleri bağlamında taşıtlara değil insana ve kent içi erişime öncelik veren etkin güvenli güvenilir kentsel ulaşım düzeninin geliştirilmesi Nazım İmar Planı hedef ve kararları ile uyumlu 20 yıllık RUAP hedefli Rize kentinin toplu taşıma odaklı tek merkezli ışınsal yapıda gelişmesini destekleyen ulaşım sisteminin altyapı organizasyon ve temel kararlarını sürdürülebilirlik ışığında mevcut ve gelecekteki ulaşım davranışları gözetilerek üretilmesini içermektedir.
Tamamlandı
Aktif
6. Erzincan Raylı Sistem Fizibilite Etüdü ve Avan Projelerinin Hazırlanması Ortak Hizmet Projesi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü KUTEM ile Erzincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü arasında imzalanan bu projenin amacı kapsamı genel ve teknik tanımı süresi bütçesi özel şartları sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde belirlenmiştir Yerel yönetim tarafından nakdî desteği sağlanmış veri toplama yeni veri üretme araştırma ve Raylı Sistem Güzergah Modeli üniversitenin ilgili birimi tarafından uzman akademisyenlerce geliştirilmiştir Raylı sistem projesinin her safhası teknik kontrolör ekip tarafından aşama aşama denetlenmiştir Ulaşım ana planından gelen kentsel ulaşım eğilim verileri Erzincan kentine özel depremsellik ve afet potansiyelleri ile birlikte analiz edilmiştir Bütün bu analizler farklı meslek disiplinlerinin katkı verdiği disiplinler arası akademik gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir Yapılan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucu Erzincan kentine cadde tramvayı önerilmiş ve tüm trafik zonlarına hizmet verecek şekilde güzergâh belirlenmiştir Sistem için önerilmiş araçlar bugünkü ileri teknolojiyi kapsayacak ve gelecekte olabilecek teknolojik ilerlemelerin uygulanmasına olanak verecektir Güncel teknolojiler göz önünde bulundurularak ulaşım etütlerinden elde edilen yolcu talep tahminleri belirlenmiş tasarım kriterleri ve güç talebi verileri değerlendirilerek araç işletmeciliği önerileri geliştirilmiştir Raylı Sistem Fizibilite Etüdü ve Avan Projelerinin Hazırlanması Projesi Erzincan kenti için bölgesel ve yerel verilerin uygulamalı araştırılması ve raylı sistem güzergahına ilişkin mekânsal finansal sayısal senaryolar üretilerek matematiksel ve istatiksel yazılımlarla yeni bir model ve tasarımların geliştirilmesini içeren Güzergah Odaklı Araştırma Geliştirme Projesi olarak yapılmıştır
Tamamlandı
Aktif
7. Erzincan Kenti Ulaşım Ana Planı Ortak Hizmet Projesi
Sürdürülebilir ve bütünleşik ulaşım bağlamında Ulaşım Ana Planını HazırlanmasıGazi Üniversitesi Rektörlüğü KUTEM ile Erzincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü arasında imzalanan bu projenin amacı kapsamı genel ve teknik tanımı süresi bütçesi özel şartları sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde belirlenmiştir Yerel yönetim tarafından nakdî desteği sağlanmış veri toplama yeni veri üretme araştırma ve kentsel ulaşım modeli geliştirme faaliyetleri üniversitenin ilgili birimi tarafından uzman akademisyenlerce ortaya konmuştur Ulaşım ana planı projesinin her aşaması teknik kontrolör ekip tarafından denetlenmiştir Erzincan kenti için son onaylı nazım imar planı ve EUAP projeksiyon yılı 2032 için arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak ekonomik açıdan düşük maliyetli yerel ekonomik kalkınmaya ve kentin planlı gelişimine katkı sağlayacak ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren lojistik anlamında toplumsal hizmetler sektörünün ürünlerinin geliştirilmesi kolaylaştırılması ve arttırılması yönü ile ölçek ekonomisi yaratan toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı toplumsal bütünleşmeyi ve ayrıca Erzincan da kuzey güney birleşmesini sağlayacak kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu erişilebilirlik ve ulaşılabilir konforlu güvenlikli güvenilirlik gibi nitelikleri içeren sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım taleplerinin karşılanması hedeflenmiştir EUAP projesi ile mevcut toplu taşıma güzergahlarının daha etkin verimli kullanılması ve 5 er yıllık etaplar halinde yeni toplu taşıma güzergahlarının planlanması yapılmıştır Yerel yönetim UDHB AYGM ve Üniversitenin teknik ve akademik birimlerinin çalışma yapısı ve güçlerinin birleştirilerek projeye dahil edilmesiyle sonuçlandırılmıştır Proje Erzincan kenti için stratejik verilerin araştırılması ve kente ilişkin senaryolar projeksiyonlar üretilerek özgün bir kentsel ulaşım modeli ve tasarımların geliştirilmesini içeren Mekansal Araştırma Geliştirme Projesi olarak gerçekleştirilmiştir
Tamamlandı
Aktif