Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MELEK KARAKURT ERYILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta :
Projeler
1. MK3475-905:Sisplatin Tedavisine Uygun Olmayan Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarda TekBaşına Sistektomi Karşısında Sistektomi artı Perioperatif Pembrolizumabı Değerlendiren Faz 3, Randomize Çalışma (KEYNOTE-905)
Devam Ediyor
Aktif
2. ADRIATIC: Eşzamanlı kemoradyasyon tedavisinin ardından progrese olmayan Evre I-III Sınırlı Hastalık Küçük -Hücreli Akciğer Kanseri bulunan hastalarda konsolidasyon tedavisi olarak durvalumab ya da durvalumab vetremelimumab’ın verildiği faz III, randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, çok merkezli, uluslararası bir çalışma
Devam Ediyor
Aktif
3. MK3475-866: Sisplatin Tedavisine Uygun Kasa İnvaze Mesane Kanseri (MIBC) Hastalarında Plasebo Neoadjuvan Kemoterapi Karşısında Perioperatif Pembrolizumab (MK-3475) NeoadjuvanKemoterapiyi Değerlendiren Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışma
Devam Ediyor
Aktif
4. MK7339-007: Daha Önce Tedavi Edilmiş, Homolog Rekombinasyon Onarım Mutasyonu (HRRm) ve/veya Homolog Rekombinasyon Yetersizliği (HRD) Pozitif İlerlemiş Kanseri olan Gönüllülerde Pembrolizumab ve Olaparib kombinasyonunun değerlendirildiği Faz 2 Çalışma
Devam Ediyor
Aktif
5. MK7902-002: İleri Evre Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Birinci Basamak Tedavisinde Lenvatinibe (E7080/MK-7902) Karşı Pembrolizumab (MK-3475) ile Lenvatinib Kombinasyonunun Güvenliliği ve Etkililiğini Değerlendiren Faz 3 Çok Merkezli, Randomize, Çift-kör, Aktif Kontrollü Klinik Çalışma (LEAP-002)
Devam Ediyor
Aktif