Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MELİA KARAKÖSE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta :
Projeler
1. Feokromasitoma nedeniyle opere olan hastalrda doku endokan ve VEGF ekspresyonlarının ölçülmesi ve histopatolojik prognostik parametrelerle korelasyonlarının değerlendirilmesi
Devam Ediyor
Aktif
2. Adrenal İnsidentaloma Hastalarında sklerostin ve sortilin düzeyleri ile kardiyal riskfaktörleri arasında ilişki var mı?
Devam Ediyor
Aktif
3. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) İndüksiyonundan Sonra Dirençli OLan veya Nükseden Yüksek Riskli, Kasa İnvazif Olmayan Mesane Kanseri (HR-NMIBC) Olan Gönüllülerde BCG ile Kombinasyon Halinde Pembrolizumabın (MK-3475) Etkinliğini ve Güvenliliğini Araştıran Faz-3, Randomize, Komparatör Kontrollü bir Klinik Çalışma (KEYNOTE-676)
Devam Ediyor
Aktif
5. Evaluation of Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes After Acute CoronarySyndrome During Treatment With AVE0010 (Lixisenatide) (ELIXA)
Tamamlandı
Aktif
6. Tip 2 diyabetli gönüllülerde semaglutid ile kardiyovasküler ve diğer uzun dönemli sonuçların değerlendirildiği uzun dönemli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok uluslu, çok merkezli bir çalışma
Tamamlandı
Aktif
7. Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Toll Like Reseptör 2 ve 4 Ekspresyon Düzeyinin Akut Atak ile İlişkisinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif
8. Polikistik over sendrom tanılı hastalarda ADAMTS1, ADAMTS5, ADAMTS9, IL-17, IL-23, IL-33 düzeylerinin değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif