Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda

Sağlıktaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslararası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması, ilaç, sosyal güvenlik ve medikal sektörlerdeki gelişmeler ve hızlı değişimler, sağlık turizmi faaliyetlerinin artması gibi pek çok neden bu sektördeki rekabeti yoğunlaştırmıştır. Sağlık işletmeleri artan rekabetle başa çıkabilmek için, tıp alanındaki gelişmeleri takip ettiği kadar işletmecilik alanındaki gelişmeleri de izlemek ve bunları en kısa zamanda kuruluşunda uygulamak zorundadır. Yoğun rekabetle karşı karşıya kalan sağlık işletmelerinde tıbbi hizmetler kadar diğer hizmetlerin de kaliteli olması gerekmektedir. Tıbbi hizmetlerin kaliteli olmasında hekimlerin payı büyüktür, teknoloji ise hekimi desteklemektedir; işletmecilikle ilgili hizmetlerin kalitesini yükseltmede ise, o kuruluşun sağlık yöneticisine çok iş düşmektedir. Bu nedenle, gerek özel gerek kamuya ait sağlık kuruluşlarında profesyonel sağlık yöneticilerini istihdam etme zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, küresel boyutta hizmet sektörü içinde önem kazanan “Sağlık Yöneticiliği” ülkemizde de geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. Sağlık yöneticisi; sağlıkla ilgili her alanda çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

Bu düşüncelerle Sağlık Yönetimi Bölümümüz Yüksek Öğretim Kurumunun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı yazısı ile üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Sağlık Yönetimi bölümü olarak, 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 ÖYP araştırma görevlisi kadromuzla eğitim ve akademik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türkçe-Matematik puan türüyle öğrenci kabul eden bölümümüz 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır.  Bölümde eğitim süresi 4 yıla yayılmış 8 akademik yarıyıldan oluşmaktadır ve toplam 155 kredi- 240 AKTS ders almak gereklidir. Bölümümüz ders müfredatında genel olarak; işletme, yönetim, muhasebe, ekonomi, hukuk ve bilgi yönetimi gibi derslerin yanı sıra sağlık kurumlarına özel disiplin dersleri olan sağlık ekonomisi, sağlık hizmetleri yönetimi, kalite yönetimi ve akreditasyon, epidemiyoloji, tıbbi terminoloji, halkla ilişkiler, biyoistatistik, tıbbi dökümantasyon, insan kaynakları yönetimi, yönetim muhasebesi, sağlık kurumlarında pazarlama, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği gibi dersler de verilmektedir. 4. sınıfta öğrencilerimiz her iki dönemde toplam 560 saat hastanelerde staj yapmaktadırlar. Sağlık Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilecektir.

Sağlık Yönetimi alanı, son derece geniş bir istihdam çeşitliliğine sahiptir. Program mezunları, sağlıkla ilgili tüm kurumların idari ve yönetsel kadrolarında çalışabilirler. Buna göre, Sağlık Yöneticisi unvanı ile mezun olan öğrencilerimizin görev alabileceği başlıca istihdam alanları şu şekildedir;

  • Kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin yönetim birimleri,
  • Kamu ve özel sektör hastaneleri,
  • Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri,
  • Sağlık ve sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları,
  • Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu işletmeci/yönetici Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları,
  • İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları,
  • Bilişim firmaları,
  • Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında akademisyen olarak,
  • Hastanenin farklı yöneticilik departmanlarında.

Bu bağlamda, Sağlık Yönetimi Bölümü olarak; ülkemiz sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, etik davranışa ve ekip çalışmasına önem veren, stres ve kriz yönetimi bilgi ve becerisi olan, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların yönetim, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrolden oluşan işletme sürecini yönetecek ve yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olan; sağlık yönetimi alanında gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara önderlik edecek çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci ve sağlık alanında yetkin nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Lisans eğitimimizde temel hedefimiz mezun olduklarında sağlık yönetimi ile ilgili her alanda çalışabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirebilmektir. Bu anlamda bölümümüz sadece teorikle sınırlı kalmayan uygulamaya da yönelik bir eğitim amaçlamaktadır.