Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Projelerimiz

SBAG 1001-215S616:

Proje adı: Gebelik Döneminde Maternal Depresyon Tedavisinin Birinci Kuşak Yavru Sıçanlarda Hipotalamik Beslenme Regülasyonundaki Etkisi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Selim Kutlu

Proje Ekibi: Prof. Dr. Ercan Kurar, Prof. Dr. Faruk Uğuz, Prof. Dr. Mehmet Ak, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Şahin

Projenin Amacı: Besin alımının düzenlenmesinde rol oynayan hipotalamik oreksijenik ve anoreksijenik nörotransmittterler ve/veya periferik bazı düzenleyici faktörlerde oluşan patolojik süreçler obezite gelişimine yol açmaktadır. Depresyon ve obezite ilişkisi ise gün geçtikçe daha çok ilgi odağı olmaktadır. Gebelik döneminde ortaya çıkan depresyon, bu dönemdeki psikopatolojik durumlar arasında büyük yer tutmaktadır. Maternal depresyonun 1. kuşak çocuklarda neden olduğu olası obezite ilişkili süreçlere, hipotalamik nörotransmitter sistemlerinin ve nörogenezin ne ölçüde rol oynadığı bilinmemektedir. Bu projenin amacı, deneysel olarak oluşturulmuş maternal depresyona ve antidepresan tedaviye maruz kalan yeni doğan, çocukluk ve erişkin dönemi sıçanlarda beslenme süreçleriyle ilişkili bazı hipotalamik nörotransmitterler ve katekolamin düzeylerinin etkilenip etkilenmediğini araştırmaktır. Ayrıca bu olası etkide yine hipotalamik nörogenezin aracı rol oynayıp oynamadığının belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu amaçla, birinci kuşak sıçanlarda hipotalamustaki oreksijenik/anoreksijenik nörotransmitterlerin ve bazı nörogenezle ilişkili moleküllerin gen ekspresyon düzeylerinin yenidoğan, çocukluk ve erişkin döneminde oluşan olası değişikliklerin neler olduğu araştırılacaktır.

Proje bütçesi: 308.000 TL

Proje süresi: 2016-2019

 

SBAG 3501-314308

Proje Adı: Santral ve Periferal Uygulanan Nesfatin-1 ve Kisspeptinin Amigdala ve Hipotalamo-hipofizer Adrenal Aksa Etkilerinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Zafer Şahin

Proje ekibi: Doç. Dr. Gökhan Cüce, Doç. Dr. Z. Işık Solak Görmüş

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Selim Kutlu

Projenin Amacı: Hipotalamo-hipofizer adrenal aksın aktivasyonu, hipotalamusun paraventriküler nükleusundan portal venöz dolaşıma salıverilen kortikotropin salgılatıcı faktör tarafından başlatılmaktadır. Nesfatin–1, 2006 yılında, OH-I ve arkadaşları tarafından anoreksijenik bir peptid olarak tanımlanmıştır. Nesfatin–1, PVN’deki nöronların büyük bölümünde uyarı oluşturabilmektedir. Kisspeptin, ilk olarak kiss1 geninin metastaz baskılayıcı ürünü metastin olarak tanımlanmış olmakla birlikte daha sonraları bu peptidin GnRH nöronlarının primer uyarıcısı olduğu tespit edilmiştir. Böylece kisspeptin ile ilgili araştırmalar üreme fizyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır, fakat söz konusu peptide ait farklı veriler gün geçtikçe artmaktadır. Bu sonuçlardan bir tanesi de nesfatin-1’e atfedilen etkilerden yem ve su alımının yanı sıra gonadotropin sekresyonu ile ilgili fonksiyonların kisspeptin reseptör antagonisti tarafından kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilmesidir. Son zamanlarda, nesfatin-1’in stres ve anksiyete davranışında rol sahibi olduğuna dair önemli ipuçları tespit edilmiştir. Konuyla ilişkili bir çalışmamızda nesfatin-1’e atfedilen anksiyete benzeri davranışın kisspeptin reseptör antagonisti ile birlikte uygulandığı hayvanlarda daha net olarak kendini belli ettiğine dair gözlemimiz, bu projenin hipotezine zemin hazırlamıştır.

Proje Bütçesi: 224.000 TL

Proje Süresi: 2017-2020