TR | EN

Görev Tanımları Dekan

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

Görev Tanımları

             

GÖREVİN ADI                               : Fakülte Dekanı

GÖREVİN KAPSAMI                   : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1.2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

2.2.Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

2.3.Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

2.4.Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

2.5.Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

2.6.Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

2.7.Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

2.8.Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

2.9.Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

2.10.Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

2.11.Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

2.12.Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

2.13.Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

2.14.Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

2.15.Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar.

2.16.Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar

2.17.Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

2.18.Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar.

2.19.Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

2.20.Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

2.21.Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.

2.22.Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.

2.23.Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

2.24.

2.25.Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

2.26.

3.YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
 3. Necmettin Erbakan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,
 4. İmza yetkisine sahip olmak,
 5. Harcama yetkisi kullanmak.
 6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.
 8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

4.EN YAKIN YÖNETİCİSİ

     Rektör, Rektör Yardımcısı

5.ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreterleri Dekanlık Bürosu

6.BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

7.SORUMLULUK:

Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.