TR | EN

Görev Tanımları Dekan Yardımcısı

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

   İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

GÖREVİN ADI                               :           Fakülte Dekan Yardımcısı

GÖREVİN KAPSAMI                   :           Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 1. GÖREVİN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olur, Dekan bulunmadığında yerine bakar. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri, idari mali işler ile ilgili çalışmaları yürütür ve denetler.

 1. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
 1. İdari Mali İşler

2.1.1.Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Genel Kurul toplantılarının takibi

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.Dekana

2.1.6.

2.1.7.Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak: Personel işleri, muhasebe, satın alma işleri, demirbaş, ayniyat işleri, öğrenci işleri vb.

2.1.8.

2.1.9.Sivil savunma işleri

 1. Eğitim – Öğretim Faaliyetleri
  1. Fakültenin eğitim - öğretim faaliyetlerini organize etmek
  2. Dekanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet etmek
  3. Öğrenci sorunlarının Dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak
  4. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak
  5. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler.
  6. Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışmaların takibini yapmak
  7. Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyeti ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek
  8. Eğitim-öğretim ile ilgili işleri denetlemek
  9. Öğrenci staj talepleri incelemek ve koordine etmek
  10. Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak
  11. Sınavların zamanında yapılmasını, dersliklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
  12. Erasmus, Farabi, Mevlana programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak bölümlerde koordinasyonu sağlamak

 1. YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. Necmettin Erbakan Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak
  4. İmza yetkisine sahip olmak,
  5. Harcama yetkisi kullanmak.
  6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri ve Dekanlık Bürosu

 1. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
  3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
  4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 1. SORUMLULUK:

Dekan yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.