TR | EN

Görev Tanımları Fakülte Sekreteri

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

GÖREVİN ADI                               :           Fakülte Sekreteri

GÖREVİN KAPSAMI                   :           Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Fakülte Dekanına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

2.1.Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.

2.2.Mevzuatla ilgili değişiklikleri takip eder.

2.3.Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

2.4.Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.

2.5.Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

2.6.Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.

2.7.Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.

2.8.Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

2.9.Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

2.10.Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.

2.11.Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

2.12.İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.

2.13.Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder.

2.14.Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve Şef ile eşgüdümlü çalışır.

2.15.Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 1. YETKİLERİ
  1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
  2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
  3. İmza yetkisine sahip olmak,
  4. İdari Personelin Birinci Sicil ve Disiplin amiri yetkisini kullanmak
  5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şef, Dekan Sekreteri, Bölüm Sekreterleri ve Dekanlık Bürosu Memurları ve tüm dekanlık idari personeli

 1. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
  2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
  3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,
  4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

7.SORUMLULUK:

Fakülte Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Dekanına karşı sorumludur.