TR | EN

Görev Tanımları Dekan Sekreteri

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

GÖREVİN ADI                               :           Dekan Sekreteri

GÖREVİN KAPSAMI                   :           Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Fakülte Dekanın görüşme ve kabulleri diğer işlerini yürütür.

 1. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 
  1. Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür.
  2. Dekanın özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirir.
  3. Dekanın özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütür.
  4. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.
  5. Dekanın özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arşivler.
  6. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.
  7. Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.
  8. Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar.
  9. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
  10. Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Memuruna yardımcı olmak.
  11. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasından sorumludur.
  12. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 1. YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek

 1. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Şef

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 1. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

7.SORUMLULUK:

Dekan Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.