TR | EN

Görev Tanımları Maaş – Tahakkuk – Teknik İşler Sorumlusu

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

GÖREVİN ADI                   :           Maaş – Tahakkuk – Teknik İşler Sorumlusu

GÖREVİN KAPSAMI       :           Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

1.GÖREVİN KISA TANIMI

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Maaş, Tahakkuk ve Satın alma üzere üç temel görevi vardır memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

2.GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

a)Mali İşler ( Maaşlar- Ödemeler )

 1. Her mali yıl içerisinde fakültenin bir yıl sonraki bütçesini hazırlamak,
 2. Fakültenin ödemelerine ilişkin tahakkukların hazırlanmasını sağlamak,
 3. Telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması,
 4. Fakültedeki öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı yolluklarını hazırlamak,
 5. Dekanlığın mali işler ile ilgili verdiği görevleri yerine getirmek,
 6. Akademik personelin aylık ek ders yüklerini, ilgili bölümlerden gelen hesaplanmış puantajlarını kontrol etmek,
 7. Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerinin yapılması,
 8. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
 9. Fakülte personeline ait her turlu özlük – yolluk ve tedavi ödemelerinin yapılması,
 10. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması,
 11. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması
 12. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
 13. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.
 14. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak,
 15. Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.
 16. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 17. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek,
 18. Akademik ve idari personele ait tedavi giderleri ödeme emirlerini hazırlamak.
 19. Akademik, idari personel ve Öğrencilerin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek,
 20. Fakülte bütçesi hazırlıklarını yapmak,
 21. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak,
 22. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
 23. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,
 24. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapar, sonuçlandırır ve ilgili birimlere iletir.
 25. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
 26. Bağlı olduğu işlem ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer islerin ve işlemlerin yapılması

 1. Teknik İşler Sorumlusu
  1. Bahçe bakım ve temizlik işleri, yaptırmak ve izlemek,
  2. Elektrik bakım, onarım ve tamirini kontrol etmek.
  3. Fakültedeki eşyaların taşımasını sağlamak,
  4. Bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtları tutmak,
  5. Fakülte Sekreterliği’ne bina, laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri yazılı olarak bildirmek ve mümkünse bu arızalara ilk müdahalede bulunmak, tamirine çalışmak,
  6. Fakültede eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele zimmetle vermek ve teslim almak,
  7. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

 1. YETKİLERİ
 2. EN YAKIN YÖNETİCİSİ
 3. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
 4. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
 5. SORUMLULUK:

İlgili memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreterine, karşı sorumludur. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken, bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek