Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubeler / Muhasebe ve Maaş Tetkik Şubesi

Görevleri:

1) “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” gereğince Sayıştay’a gönderilmesi gereken bilgi, belge, defter ve mali tabloları süresinde göndermek.

2) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539. Maddesinde belirtilen tablolar ile mizan cetvelini süresinde elektronik ortamda yayımlamak.

3) Alacaklarına haciz konulan gerçek ve tüzel kişilerin icra takibini yapmak, yapılan haciz kesintilerinin icra dairelerine ödemesini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak, gerekli yazışmaları yapmak.

4) Taşınır mal işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmak, yılsonunda konsolidesini yaparak icmal cetvellerini hazırlamak.

5) Vergi dairesine vermekle mükellef olunan beyannameleri düzenlemek ve internet ortamında vergi dairesine göndermek; tahakkuk ettirilen vergilerin süresinde vergi dairesine ödemesini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

6) Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen SGK Primlerinin SGK’ya süresinde ödenmesini takip etmek, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

7) Sendika ve kefalet aidatlarının ödemelerini ilgili mevzuatında belirtilen süreler içerisinde yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak ve gerekli yazışmaları yapmak.

8) İlgili mevzuatına göre açılması gereken kişi borcu dosyalarını açarak takip ve tahsil işlemlerini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak.

9) Hakedişlerden kesilen vergi borcu ve SGK borçlarının süresinde ödenmesini sağlamak.

10) Üniversite birimleri tarafından bildirilen kira ve diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak, tahsilatını takip etmek ve ilgili yazışmaları yapmak.

11) Öğrenci harç iadelerini yapmak, ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak.

12) Maaş ve özlük hakedişlerine ilişkin ödeme evraklarının kontrol ve tetkikini yapmak.

13) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinin; Ek Ders Ücret Çizelgesi, Ders Yükü Dağılımını Gösterir Onay ve Akademik Takvime göre kontrolünü yapmak.

14) Muhasebe ve Maaş Tetkik ile ilgili diğer işleri yapmak.