Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                            31 Ağustos 2014 – Sayı : 29105

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

ALİ KUŞÇU TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a. Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b. Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c. Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç. Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d. Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a. Fen, sosyal ve sağlık teknolojilerindeki uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

b. İnovasyon ile ilgili düşünce değerleri arttırmak ve uygulama teknikleri geliştirmek.

c. Bilgi temelli olarak tüm alanlarda araştırma yapmak, sonuçlarını bölge sanayii baştaolmak üzere ülke sanayisine sunmak.

d. Teknoloji ve inovasyon ile ilgili eğitim ve tanıtım programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışma yapmak.

e. Öğrenci, bilim adamı ve sanayici merkezli teknoloji ve inovasyon araştırmaları yapmak.

f. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje çalışmaları yürütmek ve projelere ortak olmak.

g. Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarınıgerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

h. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularındaişbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

i. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

j. Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık hizmeti vererek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a. Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b. Üniversitede faaliyet gösteren birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

d. Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

e. Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

f. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncüşahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

g. Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

h. Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a. Müdür

b. Yönetim Kurulu

c. Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a. Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b. Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c. Merkezin idarî işlerini yürütmek.

d. Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerinin, proje gruplarının ve idarî personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e. Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f. Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecekdanışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri içinden Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a. Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b. Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usulve esasları belirlemek.

c. Fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

d. Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e. Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılınçalışma programını hazırlamak.

f. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

g. Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h. Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifikakonusundaki ilkeleri belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden olmak üzere en fazla beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapmak üzere Merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir. Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. (2) Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.