Institutional Quality Improvement and Accrediting Coordinatorship

YÖNETİM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
 Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü 

      Yükseköğretim kurumları konumları itibari ile toplum, endüstriler, hükümetler ve yerel yönetimler ile doğrudan paydaşlık ilişkisi yürütmektedir. Yükseköğretim kurumları bu paydaşların kimi zaman ortak kimi zaman ise birbiri ile çelişen beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kalabilmektedir. Özellikle bilgiye ve öğretim programlarına ulaşılabilirlik probleminin ortadan kalması ile günümüzde yükseköğretim kurumlarından beklentiler de değişim göstermektedir. Bu değişimin temelinde nitelikli eğitimler ile sektörel beklentilere cevap verebilen işgünün hazırlanması yatmaktadır. Nitelikli araştırmalar ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere cevap verecek çıktı odaklı yapının kurulması da önem kazanmaktadır. Diğer yandan yükseköğretim kurumlarının ülke hedeflerini başarmaya yönelik stratejik amaçlar temelinde motive olmaları ve toplumsal, endüstriyel beklentilere daha etkin cevap vermeleri gerekmektedir.
      Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında günümüz yükseköğretim kurumlarının bilginin keşfedildiği ve yayıldığı geleneksel yapıdan ürün ve çıktı odaklı stratejik kurumlara dönüşmesi beklenmektedir. Bu minvalde gerek Avrupa Birliği Yükseköğrenim Alanı gerekse de Yükseköğretim Kurulu bünyesinde önemli tanımlamalar yapılarak kurumsal yapılar oluşturulmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu da bu amaçla kurulmuş bir organizasyondur. Ülkemizde bu yapıların oluşturulması yükseköğretime ulaşılabilirlik probleminin aşılması ile beraber niteliksel sorunlara da cevap aranması mahiyeti taşımaktadır.
      Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak nitelikli kurumsal yapılanma, nitelikli personel ve nitelikli eğitim ve araştırma programları ile toplumsal ve endüstriyel beklentilere etkin cevap vermek niyetiyle stratejik adımlar atmayı hedeflemekteyiz. Bu adımlardan birincisi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün kurulmasıdır. Bu koordinatörlük rektörlük makamının liderliğinde kurum içi kalite güvence sisteminin kurulması, süreç tasarımlarının yapılması ve sonuçların etkin bir biçimde raporlanmasını amaçlamaktadır. Böylece Necmettin Erbakan Üniversitesinin yönetimi, akademik ve idari personeli, öğrencileri ve diğer paydaşları ile ortak amaçlar etrafında motive olması ve kaynaklarını etkin bir biçimde kullanması öngörülmektedir.
      Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü yönetimsel açıdan rektörlük makamının liderliğinde stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi sistematiğinde yürütülmesi gereken faaliyetler bütününden sorumludur. Kurumsal yapılanma açısında “Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu, Süreç Yönetimi Komisyonu ve Paydaş İlişkileri Komisyonunundan” oluşmaktadır. Ayrıca her bir fakülte ve meslek yüksekokulunda kalite elçileri yapılanması öngörülmektedir.
      Ulusal hedeflere katkı sağlamak, bölgesel olarak yerel ve endüstriyel paydaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek ve üniversite marka değerine katkı sağlamak için ilgili birimimizin fayda sağlamasını temenni eder, görev ve sorumluluklarında tam desteğimizin olduğunu beyan ederim.
                                                                                                                                                                                                                       Prof. Dr. Cem Zorlu

 
 
KURUMSAL KALITE GELIŞTIRME KOORDINATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYONEL YAPISI
 
Şekil 1 Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Hiyerarşik Yapılanması
Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimsel kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumsal bir yapı oluşturulması için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal fayda ve yönetimsel süreçlerinin gelişimine yönelik koordinatörlük yapılanması oluşturulmuştur. Bu yapı Rektörlük makamının liderliğinde, idari ve bilişim al yapısının kurulduğu ve Kurumsal Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün alt komisyonları (Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu, Süreç Yönetimi Komisyonu, Paydaş İlişkileri Komisyonu) şeklindedir. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu süreçlerine uygun olarak oluşturulmuş Kalite Komisyonu ile bütünleşik bir biçimde faaliyetlerini yürütmektedir.
 
KURUMSAL KALITE GELIŞTIRME KOORDINATÖRLÜĞÜ ORGANİZASYONEL YAPISI
Kurumsal Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi ve kurumsal motivasyonun sağlanması için rektörlük makamının liderliğinde yürütülmektedir. Buna göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü üst yapılanması aşağıdaki gibidir.

 
 
Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü koordinatör yardımcıları aşağıdaki gibidir;
 • Koordinatör Yardımcısı:
 • Koordinatör Yardımcısı:

 
 
İCRA KOMİSYONLARI
 
NEÜ Kurumsal Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü icra komisyonları 3 farklı biçimde yapılandırılmıştır. Her bir komisyon 3’er kişilik ekiplerden oluşmaktadır. Bu komisyonlar oluşturulurken yetkinlik ve çalışma yeterlilikleri ön plana alınmalıdır. İcra Komisyonları aşağıdaki gibidir;
 • Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu,
 • Süreç Yönetimi Komisyonu,
 • Paydaş İlişkileri Komisyonu,
Komisyonların çalışma usul ve esasları oluşturularak kurumsal yetki ve sorumluluklara yönelik Necmettin Erbakan Üniversitesi Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönergesi Senato kararı sonrasında yayımlanmıştır.
Stratejik Planlama ve izleme komisyonu
Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu; kurumsal stratejik planların tüm paydaşların görüşleri temelinde oluşturulması ve belirli aralıklarla değerlendirmelerin yapılarak gelişim raporlarının hazırlanmasından sorumludur. Bu kapsamda üniversitenin kurumsal ana amaç ve hedeflerinin alt birim ve bireylerin faaliyetleri ile bütünleşmesine yönelik alt yapının kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütür. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür;
 • Stratejik Planının hazırlanması,
 • Performans İzleme işlemleri (yılsonunda),
 • Yeni hedeflerin belirlenmesi
 
Stratejik Planlama ve İzleme Komisyonu Üyeleri:
 1. Prof. Dr. Fatma ARSLAN (Turizm Fakültesi)
 2. Prof. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 3. Doç. Dr. Ahmet AKMAN (Hukuk Fakültesi)
Süreç Yönetimi Komisyonu
Süreç Yönetimi Komisyonu kurumsal stratejik plan dahilinde belirlenmiş olan amaç, strateji ve hedeflerin birimler ve bireyler bazında nasıl yürütüldüğüne ilişkin Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi desteğinde düzenli olarak izleme ve raporlamadan sorumludur. Bu komisyon;
 • Kalite Elçileri biriminin oluşturularak birimlerdeki kalite geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi,
 • Süreçlerin performanslarının izlenmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi,
 • Süreç İyileştirmelerinin yürütülmesi ve
 • İhtiyaç olan süreçlerin güncellenmesi,
 • İç değerlendirme komisyonlarının kurularak kurumsal iç değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.
Süreç Yönetimi Komisyonu Üyeleri:
 1. Prof. Dr. Mustafa YAVUZ (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
 2. Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (Meram Tıp Fakültesi)
 3. Prof. Dr. Emel EGE (Hemşirelik Fakültesi)
Paydaş ilişkileri komisyonu
Kurumsal Kalite Geliştirme süreçlerinin en temel unsuru paydaş ilişkilerinin etkin bir biçimde yürütülerek üniversitenin yönetimsel karar alma süreçlerine katkı vermelerinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda Paydaş İlişkileri Komisyonunun görevleri kurumsal yönetim süreçlerine dış paydaşların etkin katılımının sağlanması için iletişim sistemleri ve organizasyonları kurmak ve üniversitede yürütülen süreçlere daha fazla dış paydaş desteğinin sağlanması için kurumsal protokollerin yapılmasını sağlamaktır.

Paydaş İlişkileri Komisyonu Üyeleri:
 1. Prof. Dr. Fikret KARAPINAR (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
 2. Prof. Dr. Savaş DURDURAN (Mühendislik Fakültesi)
 3. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARA (Sağlık Bilimleri Fakültesi)