Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. BÜLENT OĞUZ GENÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı

E-posta : bogenc@erbakan.edu.tr
Projeler
1. JÜVENİL MYOKLONİK EPİLEPSİ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SERUM MELATONİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Melatonin, pineal bez başta olmak üzere pek çok organda sentezlenen ve vücutta pek çok major fizyolojik süreci düzenleyen bir kronobiyotik hormondur. Sirkadiyen ritmin major belirleyicisi olmasının ötesinde, melatonin ve analoglarının günümüzde yaygın olarak görülen pek çok hastalıkla ilişkisi araştırılmaktadır. Literatürde epilepsinin patofizyolojisi ve tamamlayıcı tedavisinde melatoninin yeri ile ilgili farklı veriler mevcuttur. Basit-kompleks parsiyel epilepsi tanılı hastalarla, sağlıklı bireyler arasında serum melatonin düzeylerinin fark göstermediğini belirten araştırmalar olduğu gibi, nokturnal ve diurnal kompleks parsiyel epilepsisi olan hastalarda, kontrollere kıyasla melatonin düzeyinin 10.00,22.00,01.00,05.00 saatlerinde hep düşük ölçüldüğünü, hatta saat 10.00 düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğunu söyleyen çalışmalar mevcuttur. Bazı deneysel çalışmalarda melatonin uygulaması sonrası nöbetler arası geçen sürenin uzadığı, spontan rekürren nöbet sıklığının azaldığı ve nöbet aktivitesine ait sirkadiyen ritmin baskılandığı bildirilmiştir. Ancak fotosensitif özelliği karakteristik kabul edilen ‘juvenil myoklonik epilepsi’de bazal düzeyleriyle ilişkili bilgiler sınırlıdır. Çalışmamıza 30 juvenil myoklonik epilepsi vakası ve 30 sağlıklı kontrol dahil edilecektir. Melatoninin gece yükselmeye başladığı, hormon düzeyinin gecenin ortasında (02-05 saatleri arası) doruk düzeye ulaştığı, gecenin 2. yarısında ise giderek azaldığı ve güneşin doğması ile serum melatonin düzeyinin hızla azaldığı bilinmektedir. Salgılanan melatonin büyük ölçüde karaciğerde metabolize olarak idrarda 6-sulfatoksimelatonin olarak atılmaktadır. İdrarda ölçülen 6-sulfatoksimelatonin miktarı toplam salgılanan melatonin miktarının sağlam bir göstergesidir. JME’li hastaların da epileptik nöbetlerini en sık 06.00-12.00 saatleri arasında geçirdikleri bilinmektedir. Bu sebeple serum melatonin düzeyleri 03.00’da ve saat 10.00 da ölçülecek; hastalar ve kontoller arasında ortalama bazal ve pik değerler karşılaştırılacaktır. Melatonin pikinin zamanı ve miktarı kişiler arası değişkenlik gösterebileceğinden gece 00:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında biriktirilen idrarda 6-sulfatoksimelatonin konsantrasyonları ölçülecek ve gece salgılanan toplam melatonin miktarı dolaylı olarak ölçülmüş olunacaktır. Ölçümler ELISA prensibine dayanan ticari kitlerle yapılacaktır. SPSS programı kullanılarak uygun istatistiksel analizler yapılacaktır. Çalışmamız sonucunda hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunursa melatonin replasman tedavisinin hastaların nöbet sıklık ve şiddetini azaltabileceği, kullanmakta olduğu ilaç sayısı ve dozunun azaltılmasına katkıda bulunabileceği yönünde bir önermede bulunmak mümkün olabilecektir.
Tamamlandı
Aktif