Koronavirüs Komitesi
19.03.2020

Koronavirüs Komisyonu (KOVKOM) Kararları (2)

KARAR: 2

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2020 tarih ve 60438742-929-962 sayılı yazısına istinaden sağlık personeli izinleri konusunda ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Uzaktan Eğitim ile ilgili yaptığı açıklamalara istinaden uzaktan eğitim konusunda yeni bir komisyon kararı alınmıştır. Buna göre;

  1. Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki kadın çalışanlara, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilmesine,
  2. Hamile olup da hali hazırda Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki kadın çalışanların, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde iş bu yazımızın dağıtımını müteakip 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılmasına, bilahare yıllık izin taleplerinin bulunması halinde karşılanması yoluna gidilmesine, yasal süt izni olanların ise yasal izinlerini kullanmasına,
  3. Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde engelli kadrosunda istihdam edilen bütün çalışanların statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak iş bu yazımızın dağıtımını müteakip 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılmasına,
  4. Çalışan eşlerin her ikisinin de Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin taleplerinin, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla Hastane Başhekimince değerlendirilmesine ve hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılmasına,
  5. 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrasına göre Üniversitemizin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izninin (şua) Hastane Başhekiminin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılmasına,
  6. Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, yukarıda sayılan izinlerin ve daha önceden verilen yıllık izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesinin sağlanmasına ilişkin olarak Hastane Başhekimine yetki verilmesine, bu kapsamda izin kullanan personele, izne ayrılırken mücbir sebepler dışında ülkemizin geçtiği hassas dönem göz önüne alınarak ikamet ettikleri il dışına çıkmamalarının bildirilmesine,
  1. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eksik kalan teorik derslerin uzaktan eğitim ile asenkron olarak yapılmasına, uygulamalı derslerin ileri tarihlerde açıklanacak bir takvim çerçevesinde ayrıca düzenlenmesine, karar verilmiştir.