Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

9 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28846

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI RUMİ

MEDENİYETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (URMAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Medeniyet araştırmaları yaparak uygarlık tarihi ile ilgili çalışmalar yürütmek, konuya ilişkin akademik dergi, kitap ve benzeri Türkçe ve İngilizce yayınlar hazırlamak, modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek, medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek, kültürlerarası etkileşimde katkıda bulunmak, uygarlık tarihi konusunda araştırma yapan öğrenci ve akademisyenlere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları:

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Medeniyetler konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, paneller ve seminerler düzenlemek.

b) Evrensel uygarlıklar ve uygarlık tarihi ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitaplar, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

c) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde medeniyet araştırmaları yapan merkezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.

ç) Medeniyet araştırmaları konusunda Türkçe-İngilizce yayın yapmak.

d) Modern ve klasik kültüre ait kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve projeler hazırlamak. Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek.

f) Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı medeniyetler ittifakı ve benzeri enstitü ve merkezlerle işbirliği yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetlere destek vermek.

g) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrencilere, eğitimcilere, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.

i) Kültürler arası etkileşime katkıda bulunmak.

j) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracılığıyla Üniversitenin öncelikli bilimsel araştırma konularında araştırma, toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

k) Medeniyetler hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının zenginleştirilmesi için eleman yetiştirmek.

m) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

n) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

o) Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve Üniversite öğrencilerinin yurt dışında gördükleri eğitimlerin Üniversitede tanınması konusunda çalışmalarda bulunmak.

ö) Öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmak ve karşılıklı değişim gerçekleştirmek.

p) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.