Seydişehir Meslek Yüksekokulu
04.08.2020

YATAY GEÇİŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına ya da Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı birimlerin bünyesindeki diploma programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerin, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına yapacakları kurum içi veya kurumlar arası yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2- (1) Bu yönerge, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına yapılacak her türlü yatay geçişlere ilişkin işlemleri ve hükümleri kapsar.

Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) bendine ve 24 Nisan 2010 tarihli 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

(1) Bu yönergede geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu bütün derslerin kredilerine göre ağırlıklı genel not ortalamasını,

b)Birim: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,

c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen yeterlikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,

d) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini,

e) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,

f) Farklı puan türü: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme sisteminde Üniversitemiz programlarına yerleştirmede kullanılan puan türlerini.

g) İlgili yönetim kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

i) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

k) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,

l) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,

m) Not Çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

n) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin ön lisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,

o) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,

p) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

r) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

s) Yükseköğretim öğrenci veri tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bütün yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı

MADDE 5 - (1) Birim içerisinde veya birimler arasında, aynı düzeydeki diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

(2) İlgili yönetim kurulları tarafından hangi dönem ve hangi diploma programları için kontenjan belirleneceği karara bağlanır ve Senato’nun onayı ile kesinleşir. Bu kontenjanlar, ilan edileceği her yıl için ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeş (%15) ini geçemez.

(3) Öğrenim süresi;

a) 2 yıl olan eşdeğer diploma programının; ikinci ve üçüncü yarıyılına,

b) 4 yıl olan eşdeğer diploma programının; üçüncü ve beşinci yarıyılına,

c) 5 yıl olan eşdeğer diploma programının; üçüncü, beşinci ve yedinci yarıyılına, başvurulabilir.

(4) Yatay geçiş kontenjanları aynı birim bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Aynı birimin aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları sadece akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır.

(8) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Kurum içi yatay geçiş koşulları

MADDE 6 -

(1) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.

(3) Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir.

(4) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması şartı aranır.

(5) Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

(6) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(7) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(8) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(9) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler.

(10) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

(11) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

(12) Kayıt dondurmuş olmak ya da sınıf tekrarı yapmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(13) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, yabancı dil hazırlık sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı okumayanların Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmak ya da senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan asgari puanı almış olmaları gerekir.

(14) Başarı sınırı uygulanan programlarda belirlenen başarı sınırının sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan, başvuru ve değerlendirme koşullarının ilanı

MADDE 7-

(1) Başvuru koşulları, kontenjanlar, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün önce Necmettin Erbakan Üniversitesi web sayfasında duyurulur. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilgili birime yapılır.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 8 -

(1) Kurum içi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Kurum içi yatay geçiş başvurularının, bu yönergenin beşinci ve altıncı maddelerine göre geçerli olup olmadığı ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından ön değerlendirme yapılmak suretiyle belirlenir.

(3) Kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi de yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Değerlendirme ve yerleştirme; Değerlendirme ve yerleştirme; Adayın Giriş Puanı AGNO * Formülü ile hesaplanan puanlara göre yapılır. Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; başarısız dersi olmayanlara, daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara, AGNO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Formüldeki; Adayın Giriş Puanı: Adayın halen kayıtlı olduğu diploma programına yerleştirildiği üniversite yerleştirme puanını, Programın Taban Puanı: Başvurulan diploma programının, adayın üniversitesine kayıt yaptırdığı yıla ait üniversite yerleştirme taban puanını ifade eder.

(5) Değerlendirme YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak yapılır.

(6) Bu yönergenin altıncı maddesinin beşinci fıkrasına göre başvuranların durumları; ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(7) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Sonuçların ilanı ve muafiyet işlemleri

MADDE 9 -

(1) Kurum içi yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan bütün adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili birimin web sayfasında ilan edilir. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar ayrıca Programın Taban Puanı ilgili birimce yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

(3) İlgili program başkanı veya birimin yönetim kurulu tarafından oluşturulan intibak komisyonu, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Muafiyet ve intibak işlemleri ilgili öğrencilerin yerleştirildikleri diploma programının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulunca yapılır.

(4) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları kayıt işlemi tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları

MADDE 10 -

(1) Necmettin Erbakan Üniversitesi içinde yer alan birimlerin bünyesindeki diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kontenjan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İlgili yönetim kurulu kararıyla, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.

(4) İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar; lisans ve önlisans programları (güz yarıyılı) için en geç Haziran ayının ikinci haftası sonunda, önlisans diploma programları (bahar yarıyılı) için ise en geç Aralık ayının ikinci haftası sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu ilave kontenjanlar ilan edilmek üzere Rektörlük tarafından, sırasıyla en geç Haziran ve Aralık ayları sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(6) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma programlarına geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

Kurumlar arası yatay geçiş koşulları

MADDE 11 -

(1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.50 olması şartı aranır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

(4) Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(5) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri programın ücretini öderler

(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Yükseköğretim Kurumlarına yatay geçiş için;

a) Yabancı Dil hazırlık sınıfını başarmış olmak veya muaf olmak, b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan Senatoca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan asgari puanı almış olmak,

c) Necmettin Erbakan Üniversitesinin ilgili birimlerinin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak.

(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunurlar.

(10) Kayıt dondurmuş olmak ya da sınıf tekrarı yapmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(11) Öğrenci, aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.

(12) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

(13) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

(14) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

(15) Öğrencinin tamamladığı yarıyıl itibariyle, kendi üniversitesinde eğitim planında bulunan tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.

(16) Başarı sınırı uygulanan programlarda belirlenen başarı sınırının sağlanması gerekmektedir.

Kontenjan, başvuru ve değerlendirme koşullarının ilanı

MADDE 12 -

(1) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilir.

(2) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(3) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıflar için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 13 -

(1) Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının bu yönergenin onuncu ve on birinci maddesine göre geçerli olup olmadığı ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu tarafından ön değerlendirme yapılmak suretiyle belirlenir.

(3) Başvurusu geçerli olan aday sayısının ilân edilen kontenjandan fazla olması halinde sıralama aşağıda belirtilen formül ile hesaplanır. Değerlendirmeye esas puan = (A/B x 100 x 0.70) + (C x 0.30) A: Öğrencinin başvuru yaptığı programın puan türündeki ÖSYS puanı B: Başvuru yapılan programın öğrencinin giriş yılındaki ÖSYS taban puanı C: Genel ağırlıklı not ortalaması (100'lük sistem)” şeklinde,

(4) Değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulan not dönüşümleri, YÖK tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesine göre yapılır.

(5) Bu yönergenin on birinci maddesinin üçüncü fıkrasına göre başvuranların durumları; ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(6) Kurumlar arası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi de aynı yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Sonuçların ilanı ve muafiyet işlemleri

MADDE 14 -

(1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili birimin web sayfasında duyurulur.

(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde kayıt hakkı kazanan yedeklerin isimleri sırasıyla ilgili birimin web sayfasında ilan edilir.

(3) İlgili programdaki intibak komisyonu, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, varsa öğrencinin alması gereken ilave dersler ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. İntibak işlemleri bu komisyonun önerisi doğrultusunda birimin yönetim kurulunca onaylanır.

(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

(5) Bu yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

Diğer Yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş

MADDE 15 -

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönergenin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak yatay geçiş yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde yatay geçiş için başvurabilir. Bu başvurular, kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş

MADDE 16 -

(1) Birim yetkili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile senato tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Haziran ayının ikinci haftası sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu kontenjan ve başvuru şartları Rektörlük tarafından, Haziran ayının sonuna kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu yönergenin on birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü bütün derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversite tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

(6) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu yönerge hükümlerine göre yapılır.

(7) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersler ve notları aktarılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 17 -

(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu yönergenin on altıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Durumlar Özel durumlar

MADDE 18 -

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarı yılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise yurtdışında en az üç yıl süreyle çalışmış olarak kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan birimin ilgili yönetim kurulu bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak işlemleri yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 19 -

(1) Yatay geçişlere ilişkin takvim her yıl üniversite senatosu tarafından karara bağlanır.

Öğrenim Süresi

MADDE 20 -

(1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

(1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrenciler, geçiş yaptıkları birimin diploma programının öğrenci katkı payını ve/veya öğrenim ücretini öderler

(2) Üniversite içi yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, ayrılacağı birimin o döneme ait katkı payı ücretini ödemiş ise, bu ücret geçişin yapıldığı birimin diploma programının katkı payı ve/veya öğrenim ücretine yansıtılır.

(3) İkinci öğretim diploma programlarında okurken bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna (% 10) girerek bir üst sınıfa geçen ve gerekli şartları taşıyarak birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapan öğrenciler, katkı paylarını ve/veya öğrenim ücretlerini “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” hükümleri kapsamında öderler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 -

(1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, varsa ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 -

(1) Bu Yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.