Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sinirbilim konularında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

b) Sinirbilim konularında öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesini ve teşvikini sağlamak,

c) Sinirbilim konularında araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma imkânları ve araştırma ortamı oluşturmak,

ç) Sinirbilim alanıyla ilgili olarak cerrahi bilimler, dâhili bilimler ve temel bilimler arasında bilimsel işbirliğini sağlamak,

d) Sinirbilimleri konularında toplumsal ve sağlık açısından katma değer sağlayan projeler üretmek, bu tür projelere destek vermek ve danışmanlık yapmak,

e) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki araştırma kuruluşları ile işbirliği sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Sinirbilimi konularında lisansüstü eğitim programlarının geliştirilmesine ve yürütülmesine katkıda bulunmak,

g) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine, teçhizat, malzeme ve insan kaynaklarını temin ederek kullanıma sunmak,

b) Araştırmacıları disiplinler arası çalışmaya özendirerek ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkân sağlamak,

c) Sinirbilim konularında temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sağlık ve endüstrinin teknoloji alanındaki sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmak,

ç) Sinirbilimi konularına yönelik kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve katılımı sağlamak,

d) Sinirbilimi konularında insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla lisansüstü eğitim programlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Meram Tıp Fakültesi ve Üniversitenin diğer birimlerinde sinirbilim alanıyla ilgili anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak, bu anabilim dallarında bulunan laboratuvar ve araştırma imkânlarını entegre etmek,

f) Merkez bünyesinde araştırma laboratuvarları ve araştırma grupları tesis etmek, şekillenmesini sağlamak ve bilimsel araştırmalarda bütün bilim insanlarının kullanabileceği konsepti oluşturmak,

g) Yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında Yönetim Kurulu kararıyla yeni laboratuvarlar oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yayınları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile ulusal ve uluslararası akademik faaliyetleri ile kendisini kanıtlamış, Üniversitenin temel ve klinik bilimlerde görevli en az 2 öğretim üyesi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

(4) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sonlanmış olur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile sinirbilimle ilgili klinik ve temel bilim anabilim dallarından ve konusunda uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün kullandığı oy yününde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik, idari faaliyetleri ile çalışma ilkelerini planlamak ve ilgili kararları almak,

b) Müdürce hazırlanacak program tasarısını incelemek ve karara bağlamak,

c) Merkez çalışmaları ile ilgili rapor ve sonuçları değerlendirmek,

ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

d) Danışma Kurulundan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma gruplarını, laboratuvar sorumlularını ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından sinirbilimle ilgili anabilim dallarında görev yapan ve Merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan öğretim üyeleri arasından seçilerek görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişarî nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma birimleri oluşturulur. Çalışma birimleri, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunarlar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.